Főoldal » Archív » Vádemelés az élettársát prostitúcióra kényszerítő férfi ellen

A Mis­kol­ci Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt egy har­minc­há­rom éves, mező­tú­ri férfi ellen, aki élet­tár­sát rend­sze­re­sen bán­tal­maz­ta, a nőt pros­ti­tú­ci­ó­ra kény­sze­rí­tet­te és az így kere­sett pénzt elvet­te tőle.

A vád sze­rint a vád­lott és a fia­tal nő kap­cso­la­ta 2017. év nya­rán a férfi fél­té­keny­sé­ge miatt meg­rom­lott, rend­sze­res­sé vál­tak köz­tük a vesze­ke­dé­sek, a vád­lott becsü­let­sér­tő kije­len­té­sek kísé­re­té­ben gyak­ran bán­tal­maz­ta a sér­tet­tet. Miu­tán a vád­lott ott­hagy­ta a mun­ka­he­lyét, közöl­te a nővel, hogy most már neki kell eltar­ta­nia a csa­lá­dot és több alka­lom­mal meg­ölés­sel, illet­ve a közös gyer­me­kük elvé­te­lé­vel fenye­get­te meg. A férfi ezzel azt akar­ta elér­ni, hogy élet­tár­sa pros­ti­tu­ált­ként kezd­jen dol­goz­ni és ezzel keres­sen pénzt. A fenye­ge­té­sek hatá­sá­ra a sér­tett Mis­kol­con 2017 júli­u­sá­ban pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­get foly­ta­tott és az ebből szár­ma­zó bevé­telt min­den eset­ben tel­jes egé­szé­ben átad­ta a vádlottnak.

Végül a sér­tett meg­elé­gel­ve a tör­tén­te­ket, meg­sza­kí­tot­ta az élet­tár­si kap­cso­la­tot, azon­ban a vád­lott ezt nem akar­ta tudo­má­sul venni, ezért 2017. októ­be­ré­től, négy hóna­pon át, a nőt tele­fo­non rend­sze­re­sen hábor­gat­ta, aka­ra­ta elle­né­re több mint ezer alka­lom­mal kez­de­mé­nye­zett hívást felé.

Az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fit az ügyész­ség kerí­tés, kitar­tott­ság és kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­té­vel, vala­mint zak­la­tás vét­sé­gé­vel vádol­ja, a vád­ira­tá­ban vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a Mis­kol­ci Járásbíróságnak.