Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Vádemelés az engedély nélkül kecskerákot szállító férfival szemben

A Makói Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a bol­gár fér­fi­val szem­ben, aki 2016. júni­u­sá­ban, enge­dély nél­kül, több mint tizen­öt­ezer kecs­ke­rá­kot akart behoz­ni az ország területére.

A vád­irat sze­rint a vád­lott egy bol­gár cég tulaj­do­no­sa­ként vég­zett szál­lí­tást teher­au­tó­já­val: Bul­gá­ri­á­ból Bel­gi­um­ba kívánt élő kecs­ke­rá­kot vinni. A férfi 2016. júni­us 12-én Nagy­lak­nál lépett be Magyar­or­szág területére.
A kecs­ke­rák Magyar­or­szá­gon védett állat­faj, az ország­ba tör­té­nő beho­za­ta­lá­hoz, szál­lí­tá­sá­hoz a kör­nye­zet­vé­del­mi ható­ság enge­dé­lye szük­sé­ges. A teher­au­tó ellen­őr­zé­se­kor a pénz­ügy­őrök meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy a vád­lott ilyen enge­déllyel nem ren­del­ke­zett. A 15.823 egyed kecs­ke­rák pénz­ben kife­je­zett érté­ke több mint 700.000.000 forint.
A kecs­ke­rá­ko­kat a ható­ság lefog­lal­ta, és az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság a nyo­mo­zás során elkobozta.

A Makói Járá­si Ügyész­ség a bol­gár fér­fit ter­mé­szet­ká­ro­sí­tás bűn­tet­té­vel vádol­ja, a vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Makói Járás­bí­ró­ság fog dönteni.