Főoldal » Archív » Vádemelés az idős asszonyokra támadó fiatalkorúval szemben

Az Egri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt egy 16 éves hat­va­ni fiú­val szem­ben, aki lakó­he­lyén idén nyá­ron több nőt is meg­tá­ma­dott azért, hogy meg­sze­rez­ze az értékeiket.

A vád­lott 2018. júli­us 16-án, dél­előtt, egy hat­va­ni tár­sas­ház­ba sur­rant be, ahol a lép­cső­ház­ban oda­lé­pett az éppen haza­fe­lé tartó, álta­la korább­ról ismert, véde­ke­zés­re kor­lá­to­zot­tan képes sér­tett­hez, majd egy hir­te­len moz­du­lat­tal kitép­te a nya­ká­ból az arany­lán­cát, és azzal elfutott.

A fia­tal­ko­rú néhány nap­pal később, júli­us 24-én, dél­előtt, egy másik hat­va­ni lép­cső­ház­ban is meg­tá­ma­dott egy idős höl­gyet, aki­től a tás­ká­ját akar­ta elven­ni. Ez alka­lom­mal azon­ban nem járt siker­rel, mivel a 83 éves sér­tett szem­be­szállt vele. Ami­kor a fiú meg­pró­bál­ta kirán­ta­ni a kezé­ből a reti­kült, az asszony ezt nem enged­te, hanem segít­sé­gért kiál­tott, miköz­ben erő­sen szo­rí­tot­ta a tás­kát. Emi­att a lép­cső­fel­já­ró­ban huza­kod­ni kezd­tek egy­más­sal, mely­nek során a vád­lott tege­ződ­ve rápa­ran­csolt a sér­tett­re, hogy ne kia­bál­jon, inkább adja oda a pén­zét még akkor is, ha csu­pán kevés van nála. Mivel ez nem tör­tént meg, a fia­tal­em­ber még a lakók meg­ér­kez­te előtt elme­ne­kült a helyszínről.

A táma­dót a rend­őr­ség néhány órán belül elfog­ta, majd őri­zet­be vette. A bíró­ság ezt köve­tő­en ügyé­szi indít­vány­ra elren­del­te a letartóztatását.

A járá­si ügyész­ség két­rend­be­li - rész­ben kísér­le­ti szak­ban maradt - kifosz­tás bűn­tet­té­vel vádol­ja a jelen­leg is fogva tar­tás­ban lévő fia­tal­ko­rút, aki­vel szem­ben arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság őt  javí­tó­in­té­ze­ti neve­lés­re ítélje.