Főoldal » Archív » Vádemelés az időseket fosztogató utazó páros ellen

A Békés­csa­bai Járá­si Ügyész­ség tizen­egy rend­be­li, bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett kifosz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy negy­ven éves szek­szár­di és egy har­minc­öt éves szé­kes­fe­hér­vá­ri nő ellen, akik 2016. év végén három hónap alatt tizen­egy idős embert fosz­tot­tak ki. 

A vád sze­rint a vád­lot­tak – akik mun­ka­hellyel nem ren­del­kez­tek – és har­ma­dik isme­ret­len tár­suk elő­ze­te­sen abban álla­pod­tak meg, hogy az ország külön­bö­ző tele­pü­lé­se­in trük­kös lopá­so­kat követ­nek el idős, beteg sér­tet­tek sérelmére.

A ter­hel­tek álta­lá­ban olyan tömb­há­zi laká­sok­ba csen­get­tek be, ame­lyek­ben a kony­ha köz­vet­le­nül a bejá­ra­ti ajtó köze­lé­ben, vagy mel­lett volt. A vád­lot­tak arra hivat­koz­tak, hogy koz­me­ti­kai cso­ma­got sze­ret­né­nek kéz­be­sí­te­ni a szom­széd­nak, és ezzel a mód­szer­rel beju­tot­tak a sér­tet­tek laká­sá­ba. Ezután a kony­há­ba men­tek azzal a valót­lan indok­kal, hogy a cím­zet­tek­nek üze­ne­tet akar­nak hagy­ni, ezért tol­lat vagy papírt kértek.

Az egyik vád­lott a kony­há­ban leült, a másik a helyi­ség ajta­já­ban meg­állt, ese­ten­ként a kony­ha­aj­tót is becsuk­ták. A vád­lot­tak így moz­gá­suk­ban is aka­dá­lyoz­ták a sér­tet­te­ket, vala­mint beszél­ge­tés­sel elte­rel­ték a figyel­mü­ket, és amíg a sér­tet­tel a kony­há­ban tar­tóz­kod­tak, azalatt har­ma­dik tár­suk a nyit­va hagyott bejá­ra­ti ajtón bement a lakás­ba, és onnan kész­pénzt, ille­tő­leg érték­tár­gya­kat, jel­lem­ző­en arany­ék­sze­re­ket lopott el.

A vád­lot­tak 2016. szeptember-december hónap­ja­i­ban ország­szer­te, Békés­csa­bán, Sió­fo­kon, Ceg­lé­den, Szek­szár­don, Mis­kol­con és Moson­ma­gyar­óvá­ron, össze­sen tíz lakás­ból lop­tak alkal­man­ként több száz­ezer forint érté­ket. A vád­lot­tak 2016 decem­be­ré­ben két, Békés­csa­ba, Kazin­czy utcai lakás­ba jutot­tak be ezzel mód­szer­rel, az egyik lakás­ból 220.000 forint kész­pénzt, a másik­ból egy­mil­lió forint kész­pénzt és ötszáz­ezer forint érté­kű arany­ék­szert tulaj­do­ní­tot­tak el, egy nyolc­van­négy és egy nyolc­van­két éves sértettől.

A Békés­csa­bai Járá­si Ügyész­ség az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő két nőt tizen­egy rend­be­li, bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett kifosz­tás bűn­tet­té­vel vádol­ja; az irány­adó hal­ma­za­ti bün­te­té­si tétel két évtől tizen­négy évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés büntetés.

A járá­si ügyész­ség vád­ira­tá­ban vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt, vala­mint arra, hogy a bíró­ság tilt­sa el a vád­lot­ta­kat a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól is, ille­tő­leg köte­lez­ze őket az oko­zott kár meg­té­rí­té­sé­re. Az eljá­rás a Békés­csa­bai Járás­bí­ró­ság előtt folytatódik.