Főoldal » Hírek » Vádemelés az illegális dohányfeldolgozó működtetése miatt - fotókkal és rendőrségi videóval - a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Len­gyel­or­szág­ból hozta be hóna­po­kon át nagy mennyi­ség­ben a szá­rí­tott dohány­le­ve­let az a bűn­szer­ve­zet, amely­nek tag­jai Nyír­te­lek köze­lé­ben egy tanyán abból vágott dohányt készí­tet­tek, majd ezt a kör­nyé­ken értékesítették.

 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyész­ség vád­ira­tá­nak lénye­ge sze­rint egy test­vér­pár bűn­szer­ve­ze­tet hozott létre, mely­nek kere­té­ben 2018 szep­tem­be­ré­től 2019. ápri­lis 18. nap­já­ig Len­gyel­or­szág­ból szál­lí­tot­tak Magyar­or­szág­ra heti rend­sze­res­ség­gel nagy mennyi­ség­ben szá­rí­tott dohány­le­ve­let kis­te­her­gép­ko­csi­val, majd azt a gyer­me­ke­ik tulaj­do­ná­ban lévő, Nyír­te­lek­hez köze­li tanyán beren­de­zett dohány­üzem­ben finom­ra vág­ták, később pedig érté­ke­sí­tet­ték. A dohány­le­vél beszer­zé­se a test­vér­pár fel­ada­ta volt, míg az üzem­ben három vád­lott dol­go­zott lénye­gé­ben a test­vér­pár alkal­ma­zott­ja­ként. A szá­rí­tott dohány­le­vél­ből finom­ra vágott fogyasz­tá­si dohányt állí­tot­tak elő az üzem­ben, majd azt por­ci­óz­ták, cso­ma­gol­ták, szál­lí­tás­ra elő­ké­szí­tet­ték. A vád­lot­tak egy­más között virág­nyel­ven beszél­tek, a tele­fon­ban a dohányt csak „krump­li­nak” nevez­ték, a dohány­ter­mék erős­sé­gét pedig szá­mok­kal és szí­nek­kel jelölték.

 Közel 5000 kg kész­ter­mék, azaz finom­ra vágott dohány készült az üzem­ben, ahol egyéb­ként három elekt­ro­mos dohány­vá­gó gépet is üze­mel­tet­tek a vád­lot­tak. A ter­mé­ket kilón­ként 3.000 forin­tos áron érté­ke­sí­tet­ték sza­bol­csi és bor­so­di orgaz­dák­nak, akik azt kilón­ként 600 forin­tos haszon­nal a vég­fel­hasz­ná­lók­nak adták tovább.

 Az ille­gá­lis dohány­üzem működ­te­té­sé­vel a költ­ség­ve­tés­nek 128 mil­lió forint vagyo­ni hát­rányt okoz­tak a vádlottak.

 A bűn­szer­ve­zet­ben részt­ve­vő, a dohány­üze­met működ­te­tő vád­lot­ta­kat külö­nö­sen nagy vagyo­ni hát­rányt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja az ügyész­ség, és velük szem­ben azt indít­vá­nyoz­ta a bíró­ság­nak, hogy amennyi­ben beis­me­rő val­lo­mást tesz­nek és nem kérik a tár­gya­lás meg­tar­tá­sát, akkor az elő­ké­szí­tő ülé­sen a test­vér­párt öt-öt év fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­je, vala­mint négy mil­lió forint pénz­bün­te­tés­re, illet­ve a bűn­cse­lek­mény révén szer­zett vagyont – ami fejen­ként 25 mil­lió forint – koboz­za el tőlük. Az üzem­ben dol­go­zó három továb­bi vád­lott ese­té­ben négy év és négy év hat hónap fegy­ház­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott az ügyész­ség szin­tén pénz­bün­te­tés és vagyon­el­kob­zás alkal­ma­zá­sa mel­lett. A dohány tovább­ér­té­ke­sí­té­sé­ben köz­re­mű­kö­dő orgaz­dák ese­té­ben pedig fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta az ügyészség.

Az eljá­rás a Nyír­egy­há­zi Tör­vény­szé­ken folytatódik.

A fotó­kon az üzem­ben hasz­nált dohány­vá­gó gép, illet­ve az oda­szál­lí­tott dohány látható.

A lin­ken a nyo­mo­zó ható­ság által készí­tett video­fel­vé­tel lát­ha­tó az elkö­ve­tők elfo­gá­sá­ról: https://zh-cn.facebook.com/NAVprofil/posts/2219774971438736