Főoldal » Archív » Vádemelés az internetes aukciós oldalakon hirdető csalóval szemben - a Csongrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csong­rá­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a haj­dú­szo­vá­ti fér­fi­val szem­ben, aki tele­ví­zió hir­de­tés ürü­gyén csalt ki pénzt a sértettektől.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2015. nya­rán elha­tá­roz­ta, hogy külön­fé­le tele­ví­zió készü­lé­ke­ket hir­det meg inter­ne­tes auk­ci­ós olda­la­kon azzal, hogy a vevő­nek a vétel­árat, vagy a vétel­ár elő­le­get az álta­la meg­je­lölt szám­la­szám­ra kell átutal­nia és azt köve­tő­en pos­táz­za a készü­lé­ke­ket. A sér­tet­tek az egész ország terü­le­tén ezen hir­de­té­se­ket elol­vas­ták, a kért össze­ge­ket a vád­lott szám­la­szá­má­ra átutal­ták. A vád­lott vala­mennyi eset­ben ezen össze­ge­ket fel­vet­te és azo­kat fel­él­te. A tele­ví­zió készü­lé­kek­re irá­nyu­ló hir­de­té­sek egyik eset­ben sem vol­tak valósak.

A vád­lott a vád­irat sze­rint a bűn­cse­lek­ményt üzlet­sze­rű­en, vagy­is rend­sze­res haszon­szer­zés­re töre­ked­ve követ­te el.

A vád­lott a vád­irat sze­rint mint­egy nyolc sze­mély­nek oko­zott ezzel a mód­szer­rel kárt 30.000 és 60.000.-Ft közöt­ti összegekben.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tat a sér­tet­tek­nek oko­zott kár nagy­sá­ga sze­rint minő­sü­lő üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­vel vádolja.

A vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Csong­rá­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.
S z e g e d, 2016. októ­ber 3.

Dr. Kopasz Zsolt
főügyész

ugyeszseg.hu/…/10/2016.10.03-csongrad.pdf