Főoldal » Hírek » Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség » Vádemelés az internetes „ellenfele” adataival visszaélő férfi ellen- a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 45 éves férfi ellen, aki elté­rő véle­mé­nye miatt zak­lat­ta inter­ne­ten meg­is­mert „ellen­fe­lét” és élt vissza a sze­mé­lyes ada­ta­i­val.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a 45 éves vád­lott inter­ne­tes fóru­mo­kon több­ször össze­tű­zés­be került elté­rő köz­éle­ti véle­mé­nye miatt a sér­tet­tel.

A vád­lott egy közös­sé­gi olda­lon a sér­tett tele­fon­szá­mát meg­sze­rez­te, és 2019 ápri­li­sá­ban több­ször fel­hív­ta a sér­tet­tet, vala­mint egy­szer azzal is meg­fe­nye­get­te, hogy ő és a gyer­me­kei is „meg fog­nak dög­le­ni”.

Ezt köve­tő­en a vád­lott a sér­tett meg­szer­zett sze­mé­lyes ada­ti­val sze­mély­gép­ko­csit és lakást kínált eladás­ra az inter­ne­ten, ami miatt a sér­tet­tet több isme­ret­len érdek­lő­dő is fel­hív­ta.

A Győri Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett zak­la­tás és sze­mé­lyes adat­tal vissza­élés miatt emelt vádat, melyek miatt három év bün­te­tés is kiszab­ha­tó a vád­lot­tal szem­ben.