Főoldal » Archív » Vádemelés az oktatási intézményeket fosztogató betörő ellen

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt a 47 éves, más ügy­ben letar­tóz­ta­tás­ban lévő férfi ellen, aki egy isko­lát és egy óvo­dát tört fel azért, hogy pénzt szerezzen.

A rend­sze­res jöve­de­lem­mel nem ren­del­ke­ző, magát vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek­ből eltar­tó vád­lott 2017. decem­ber köze­pén az end­re­fal­vai óvoda több helyi­sé­gé­nek nyí­lás­zá­ró­ját befe­szí­tet­te, és oda bemá­szott, azért, hogy onnan érté­ke­ket sze­rez­zen. Átku­ta­tott több helyi­sé­get, és a sze­mély­ze­ti öltö­ző egyik szek­ré­nyé­ből eltu­laj­do­ní­tott egy lap­to­pot tar­to­zé­ka­i­val együtt 205.000 forint érték­ben, vala­mint a hely­szí­nen elfo­gyasz­tott 3.000 forint érté­kű sza­lon­cuk­rot is. A vád­lott a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se során 260.000 forint ron­gá­lá­si kárt oko­zott, majd távo­zá­sa után a lap­to­pot 20.000 forin­tért elad­ta isme­ret­le­nül maradt személynek.

A férfi az óvo­dai betö­rés után, 2017. szil­vesz­te­re kör­nyé­kén az abla­kot benyom­va bement Nóg­rád köz­ség­ben az álta­lá­nos isko­la épü­le­té­be, majd a tit­kár­sá­gi iro­dá­ban a szek­rényt kife­szí­tet­te, és onnan magá­hoz vette a tan­in­téz­mény 80.000 forint kész­pén­zét és az isko­la által a tanu­lók részé­re vásá­rolt 9.000 forint érté­kű vas­úti bérletszelvényeket.

Az ügyész­ség két rend­be­li, üzlet­sze­rű­en, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat a férfi ellen, aki több­szö­rös vissza­eső­nek szá­mít. Bün­te­tett elő­éle­te miatt az indít­vá­nyo­zott sza­bad­ság­vesz­tést fegy­ház­ban kell letöl­te­nie, és a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás ked­vez­mé­nyé­ből is ki van zárva. Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta mel­lék­bün­te­tés­ként a vád­lott köz­ügyek­től eltil­tá­sát és az ello­pott lap­to­pért kapott 20.000 forint összeg­re a vagyon­el­kob­zást. Ezen túl az oko­zott kárt és a fel­me­rült több mint 460.000 forint bűn­ügyi költ­sé­get is meg kell fizetnie.

A férfi ügyé­ben a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság dönt.