Főoldal » Hírek » Fővárosi Főügyészség » Vádemelés az OLAF igazságügyi ajánlása alapján indult, 373 millió forintos költségvetési csalás miatti ügyben- a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Az Euró­pai Csa­lás Elle­ni Hiva­tal (OLAF) igaz­ság­ügyi aján­lá­sa alap­ján indult bűn­ügy­ben a Fővá­ro­si Főügyész­ség uniós támo­ga­tás jogo­su­lat­lan igény­be­vé­te­le miatt nyúj­tott be vád­ira­tot, az ügyész­ség letöl­ten­dő bör­tön­bün­te­tés­re íté­lést indítványoz.

 A vád­irat lénye­ge sze­rint egy 66 éves férfi és lánya – aki a későb­bi ügy­le­tek csa­lárd vol­tá­ról nem tudott – tulaj­do­ná­ban állt egy halas­tó. A férfi elha­tá­roz­ta, hogy a halas­tó fej­lesz­té­sé­hez pénzt fog kicsal­ni az Euró­pai Halá­sza­ti Alap­ból. A halas­ta­vat a férfi és lánya bérbe adták a férfi cégé­nek, majd a férfi a cég kép­vi­se­le­té­ben 2009 júli­u­sá­ban támo­ga­tás irán­ti kérel­met nyúj­tott be egy köz­pon­ti álla­mi hiva­tal­hoz. A vád­lott a kére­lem­hez csa­tolt egy másik cég­től szár­ma­zó áraján­la­tot a ter­ve­zett rekonst­ruk­ci­ós mun­kák­ra. A férfi eltit­kol­ta a támo­ga­tást elbí­rá­ló és folyó­sí­tó álla­mi szerv elől, hogy – alvál­lal­ko­zói szer­ző­dés, gép bér­be­adá­sa és mun­ka­erő­köl­csön­zés útján – való­já­ban a saját cége fogja a mun­ká­kat elvé­gez­ni, amely a pályá­zat­ból kizá­ró oknak szá­mít. A vád­lott 2011-ben hason­ló mód­szer­rel egy újabb pályá­za­tot nyúj­tott be, és a két igény­lés alap­ján – utó­fi­nan­szí­ro­zás kere­té­ben, több ütem­ben – 2010-2014. között több mint 373 mil­lió forint vagyo­ni hát­rányt oko­zott a költségvetésnek.

Az OLAF vizs­gál­ta a támo­ga­tá­so­kat és igaz­ság­ügyi aján­lá­sok­kal élt a Leg­főbb Ügyész­ség felé. Az ügyész­ség – bár erre jog­sza­bá­lyi köte­les­sé­ge nincs – az OLAF min­den igaz­ság­ügyi aján­lá­sa alap­ján bün­te­tő­el­já­rást indít, így tett jelen ügy­ben is.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal által lefoly­ta­tott nyo­mo­zás ered­mé­nye­kép­pen külö­nö­sen nagy vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te miatt vádat emelt a férfi ellen a Fővá­ro­si Tör­vény­szé­ken. Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta vád­ira­tá­ban, hogy a bíró­ág ítél­je a fér­fit letöl­ten­dő bör­tön­bün­te­tés­re és pénz­bün­te­tés­re, tilt­sa el a köz­ügyek­től és a cég­ve­ze­tés­től, illet­ve ren­del­jen el vele szem­ben vagyon­el­kob­zást 373 mil­lió forint erejéig.

Magyar­or­szág Ügyész­sé­gé­nek és az OLAF-nak a kap­cso­la­tát mutat­ja be a Leg­főbb Ügyész­ség köz­le­mé­nye, amely itt érhe­tő el:

https://ugyeszseg.hu/a-magyar-ugyeszseg-tovabbra-is-az-unios-atlagot-meghalado-aranyban-emel-vadat-az-olaf-igazsagugyi-ajanlasai-nyoman

Az ügy­ben inter­jút dr. Rab Ferenc Leven­te helyet­tes szó­vi­vő ad a + 36-30-370-8297-es telefonszámon.