Főoldal » Hírek » Vádemelés az újbudai kábítószer-kereskedelem ügyében- a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye- fotóval

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt egy 33 éves fér­fi­val szem­ben és letöl­ten­dő fegy­ház­bün­te­tést indít­vá­nyoz.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a vád­lott, egy 33 éves férfi 2019. feb­ru­á­ri elfo­gá­sá­ig, a XI. kerü­let­ben több­fé­le kábí­tó­szer­rel, dön­tő­en mari­hu­á­ná­val és amfe­ta­min­nal keres­ke­dett. A férfi a kábí­tó­szert az ott­ho­ná­ban ada­gol­ta ki mér­leg­gel és simí­tó­zá­ras tasa­kok­ba cso­ma­gol­va adta el.

A cse­lek­ményt az újbu­dai rend­őrök fel­de­rí­tet­ték és a fér­fit elfog­ták.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a férfi ellen jelen­tős mennyi­ség­re elkö­ve­tett kábí­tó­szer keres­ke­de­lem bűn­tet­te miatt emelt vádat a Fővá­ro­si Tör­vény­szé­ken.

Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság ítél­je a fér­fit hatá­ro­zott idejű fegy­ház­bün­te­tés­re, és tilt­sa el a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, illet­ve ren­del­jen el vagyon­el­kob­zást a fér­fi­tól lefog­lalt, több mint 660 ezer forint­ra.