Főoldal » Hírek » Vádemelés az újpesti „kötözős” rablók ügyében – rendőrségi videókkal - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti X. és XVII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt három fér­fi­val szem­ben, akik 2022 janu­ár­já­ban betör­tek egy újpes­ti házba, ahol a sér­tet­tet egy szék­hez kötöz­ték, bán­tal­maz­ták, több órán keresz­tül fogva tar­tot­ták, végül a ház­ból több érté­ket, vala­mint a férfi két bank­kár­tyá­ját is elvit­ték, ez utób­bi­ak­kal pedig több száz­ezer Ft kész­pénzt vet­tek fel.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak közül a 38 éves férfi egy épí­tő­ipa­ri vál­lal­ko­zást veze­tett, két fia­ta­labb vádlott-társa pedig az alkal­ma­zott­ja volt. A vál­lal­ko­zó­nak 2022 janu­ár­já­ban anya­gi nehéz­sé­gei vol­tak, ezért elha­tá­roz­ta, hogy bűn­cse­lek­mény útján sze­rez pénzt. A ter­vé­be bevon­ta két alkal­ma­zott­ját, majd azzal bízta meg őket, hogy tör­je­nek be egy IV. kerü­le­ti házba. A vál­lal­ko­zó jól ismer­te ezt az ingat­lant, ugyan­is 2021 őszén ott a mun­ká­sa­i­val - köz­tük az egyik vádlott-társával - fel­újí­tá­si mun­ká­la­to­kat vég­zett, amely­nek során tudo­mást szer­zett arról, hogy a sér­tett jómó­dú, egész­sé­gi gon­dok­kal küzd, vala­mint azt is tudta, hogy az ingat­lan­ban hol talál­ha­tó a széf.

Elő­ze­tes meg­ál­la­po­dá­suk alap­ján, a vád­lot­tak 2022. janu­ár 24-én este gép­ko­csi­val az újpes­ti ház­hoz men­tek, amely­nek köze­lé­ben a vál­lal­ko­zó lepar­kolt, két társa pedig a kapun átmász­va, beju­tott a kert­be, ahol lekap­csol­ták az ára­mot. A sér­tett kiment az udvar­ra, hogy meg­néz­ze a vil­lany­óra szek­rényt, ami­kor a két férfi rátá­madt, ütle­gel­ni kezd­ték a fér­fit, a keze­it hátra csa­var­ták, majd betusz­kol­ták a ház kony­há­já­ba. Ezután ragasz­tó­sza­lag­gal a lába­it egy szék lábá­hoz, a keze­it pedig a háta mögött egy­más­hoz kötöz­ték, vala­mint a sze­me­it is lera­gasz­tot­ták, hogy ne lássa a támadóit.

A táma­dók a sér­tet­tet cson­ko­lás­sal, vala­mint meg­ölés­sel fenye­get­ték, miköz­ben az egyi­kük hosszú per­ce­ken keresz­tül kér­dez­get­te őt, hogy hol tart­ja a pén­zét, és ami­kor nem vála­szolt elég gyor­san, ütést mér­tek a fejé­re. A bán­tal­ma­zás és súlyos fenye­ge­té­sek hatá­sá­ra a sér­tett végül tel­je­sen meg­tört, és elárul­ta, hol van a pénz­tár­cá­ja, ami­ben viszont nem annyi pénz volt, mint amennyi­re a sér­tett emlé­ke­zett, ezért ismét meg­ver­ték. A táma­dók ezután a ház­ban lévő széf kód­ját köve­tel­ték, ami azon­ban üres volt, ezért tovább ütle­gel­ték a sér­tet­tet, és azzal fenye­get­ték, hogy ha nem kap­nak pénzt, akkor meg­ölik. A sér­tett végül félel­mé­ben meg­ad­ta a pénz­tár­cá­já­ban lévő bank­kár­tyá­já­nak a kód­ját, vala­mint azt is elárul­ta a táma­dók­nak, hogy mennyi pénz van a szám­lá­ján. Az egyik táma­dót ezután a kocsi­ban vára­ko­zó vál­lal­ko­zó egy IV. kerü­le­ti bank­au­to­ma­tá­hoz vitte, ahol azon­ban a sér­tett bank­kár­tyá­já­val - a beál­lí­tott napi limit miatt - 150.000 Ft-nál töb­bet nem tud­tak felvenni.

Vissza­men­tek a ház­hoz, ahol a vál­lal­ko­zó uta­sí­tá­sai alap­ján, a táma­dók a bank­kár­tya limit fel­eme­lé­sé­re kény­sze­rí­tet­ték a sér­tet­tet, majd idő­köz­ben meg­ta­lál­ták a sér­tett másik bank­kár­tyá­ját is. A későb­bi­ek­ben a két bank­kár­tyá­val az elkö­ve­tők még továb­bi 450.000 Ft kész­pénzt vet­tek fel.

A rab­lók végül a ház­ban külön­bö­ző érté­ke­ket gyűj­töt­tek össze, így pénzt, oko­sórát, hang­szó­rót, mobil­te­le­font, össze­sen csak­nem 300.000 Ft érték­ben, majd a sér­tet­tet átvit­ték egy másik szo­bá­ba, leeresz­tet­ték a redő­nyö­ket, rázár­ták a bejá­ra­ti ajtót, a kul­csot eltet­ték, és távoz­tak a helyszínről.

A sér­tett hosszú per­ce­ket küz­dött, míg kisza­ba­dí­tot­ta a magát, majd a ház hátsó ajta­ján keresz­tül, még félig a szék­hez kötöz­ve kiju­tott az udvar­ra, átmá­szott a szom­széd kert­jé­be, és ott kért segítséget.

A Buda­pes­ti X. és XVII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a három fér­fit fel­fegy­ver­kez­ve, cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­vel, a sér­tett sanyar­ga­tá­sá­val elkö­ve­tett sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­té­vel, vala­mint infor­má­ci­ós rend­szer fel­hasz­ná­lá­sá­val elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja – amely bűn­cse­lek­mé­nye­ket a 38 éves férfi fel­buj­tó­ként köve­tett el. A kerü­le­ti ügyész­ség mind­há­rom vád­lot­tal szem­ben fegy­ház­bün­te­tést indít­vá­nyoz, továb­bá arra is indít­ványt tett, hogy a bíró­ság a vál­lal­ko­zó­val szem­ben más ügyek­ben kisza­bott, három koráb­bi fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés vég­re­haj­tá­sát is ren­del­je el.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság nyo­mo­zás lezá­rá­sá­ról kiadott koráb­bi köz­le­mé­nye, vide­ók­kal, az aláb­bi lin­ken elérhető:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/kotozos-rablok-lezartak-a-nyomozast