Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Vádemelés balatoni orvhalászok ellen

Orv­ha­lá­szat vét­sé­ge miatt emelt vádat a Tapol­cai Járá­si Ügyész­ség két szom­bat­he­lyi fér­fi­val szem­ben, akik 2020. már­ci­us végén Bada­csony­örs­nél halá­sza­ti enge­dély nél­kül pró­bál­tak halat fogni a Balatonból. 

A vád­irat sze­rint a 65 és 64 éves elkö­ve­tők a dél­utá­ni órák­ban a fia­ta­labb férfi elekt­ro­mos csó­nak­já­val men­tek ki a tó bada­csony­ör­si kem­ping előt­ti részé­re, és a nád­fal előtt, a part­tól mint­egy 2 méter távol­ság­ra egy 10 méter hosszú halász­há­lót eresz­tet­tek le, melyet a víz­ben álló karó­hoz rög­zí­tet­tek, majd távoz­tak a helyszínről.

A két férfi más­nap dél­előtt vissza­tért a kikö­tő­be, ahon­nan csó­nak­kal az eresz­tő­há­ló­hoz men­tek. A vád­lot­tak a háló­val, ame­lyet a víz­ből kiemel­tek és a csó­nak­juk­ba tet­tek, nem fog­tak halat.

Az elkö­ve­tő­ket ez idő alatt a Bala­to­non műkö­dő hal­gaz­dál­ko­dá­si cég hiva­tá­sos hal­őrei azon­ban figyel­ték, s így a kikö­tés­kor tet­ten érték őket, majd intéz­ked­tek velük szem­ben, miu­tán a halász­há­ló­val tör­té­nő halá­szat­ra a vád­lot­tak egyi­ké­nek sem volt engedélye.