Főoldal » Hírek » Vádemelés Boldog István országgyűlési képviselő és társai ellen - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt nyúj­tott be vád­ira­tot Bol­dog Ist­ván és nyolc társa ellen a Fővá­ro­si Tör­vény­szé­ken.

A NAV Dél-Alföldi Bűn­ügyi Igaz­ga­tó­sá­gán indult, majd a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség­re áttett ügy­ben az ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő men­tel­mi jogát a leg­főbb ügyész indít­vá­nyá­ra az Ország­gyű­lés fel­füg­gesz­tet­te, majd az ügyész­ség gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki Bol­dog Ist­vánt, aki nem ismer­te el a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a Bol­dog Ist­ván­hoz köt­he­tő elkö­ve­tői kör hiva­ta­li hely­ze­té­vel, befo­lyá­sá­val vissza­él­ve, jog­el­le­ne­sen befo­lyá­sol­ta a megyei Terület- és Tele­pü­lés­fej­lesz­té­si Ope­ra­tív Prog­ram (TOP) pályá­za­ti ered­mé­nye­it, majd elér­ték a kivi­te­le­zők irá­nyí­tott kivá­lasz­tá­sát is. Mind­eze­kért a vál­lal­ko­zók­tól jog­ta­lan anya­gi előnyt kér­tek és tőlük 2019 máju­sá­ban 20 mil­lió forin­tot kap­tak.

A mai napon a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség az ügy­ben kilenc sze­mély ellen emelt vádat, akik közül Bol­dog Ist­ván és Fehér Petra köz­sze­rep­lő.

Az ügy­ben koráb­ban köz­zé­tett ügyész­sé­gi saj­tó­köz­le­mé­nyek az aláb­bi lin­ke­ken érhe­tő­ek el: 

https://ugyeszseg.hu/inditvany-boldog-istvan-orszaggyulesi-kepviselo-mentelmi-joganak-felfuggesztesere/,

https://ugyeszseg.hu/a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-gyanusitottkent-hallgatta-ki-boldog-istvan-orszaggyulesi-kepviselot/.