Főoldal » Archív » Vádemelés Csongrád megyében a kutya halálát okozó házaspárral szemben

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt azzal a tisza­szi­ge­ti házas­pár­ral szem­ben, akik idén tavasszal egy kert­jük­be beté­ve­dő puli halá­lát okozták.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak tulaj­do­nát képe­ző tisza­szi­ge­ti ház bir­kák szá­má­ra elke­rí­tett udva­rá­ba átszö­kött egy hely­be­li lakos két puli­ku­tyá­ja 2016. már­ci­us 18. nap­ján a dél­utá­ni órákban.

Ezt látva a vád­lot­tak közül a férj kezé­be vett egy más­fél méter hosszú cse­rép­lé­cet és azzal a kutyá­kat kezd­te el ker­get­ni, majd az egyi­ket egy sarok­ba beszo­rí­tot­ta, ahol olyan erő­vel ütöt­te a pulit, hogy a cse­rép­léc eltörött.

Ezt ész­lel­te a fele­sé­ge is, majd miu­tán látta, hogy az üté­sek­től a kutya kite­rül és a cse­rép­léc eltö­rik, közöl­te, hogy „hozom a vas­vil­lát”. Miu­tán a vas­vil­lá­val vissza­ért, azt átad­ta a fér­jé­nek, aki egy alka­lom­mal, olyan nagy erő­vel szúrt a föl­dön fekvő kutyá­ba, hogy annak követ­kez­té­ben a puli a hely­szí­nen elpusztult.

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a vád­lot­ta­kat társ­tet­tes­ség­ben elkö­ve­tett állat­kín­zás bűn­tet­té­vel vádolja.

A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.