Főoldal » Archív » Vádemelés Demeter Márta ellen

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség hiva­ta­li bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat az ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő ellen a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­sá­gon.

A vád­irat sze­rint Deme­ter Márta 2018. szep­tem­be­ré­ben ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő­ként a Magyar Hon­véd­ség műkö­dé­sé­vel kap­cso­la­tos ada­tok­ról szer­zett tudo­mást, majd azo­kat a közös­sé­gi olda­lán köz­zé­tet­te azzal a meg­jegy­zés­sel, misze­rint a Magyar Hon­véd­ség a minisz­ter­el­nök köz­vet­len hoz­zá­tar­to­zó­ját tör­vény­sér­tő módon szál­lí­tot­ta. Amel­lett, hogy ez a köz­lés valót­lan volt, Deme­ter Márta a tör­vé­nyi köte­le­zett­sé­gét meg­szeg­ve, nem nyil­vá­nos ada­to­kat adott ki.

Miu­tán az ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő men­tel­mi jogát a leg­főbb ügyész indít­vá­nyá­ra az Ország­gyű­lés fel­füg­gesz­tet­te, az ügyész­ség gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki, amely során nem tett val­lo­mást.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény ren­del­ke­zé­se­i­nek meg­fe­le­lő­en azt indít­vá­nyoz­ta, hogy amennyi­ben a vád­lott az elő­ké­szí­tő ülé­sen a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­ri, úgy a bíró­ság ítél­je ket­tő­száz napi tétel, napi téte­len­ként 10.000 forint, össze­sen 2.000.000 forint össze­gű pénz­bün­te­tés­re.

Az ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő ter­hé­re rótt hiva­ta­li vissza­élés bűn­tet­te három évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő.

Az ügy­ben koráb­ban köz­zé­tett ügyész­sé­gi saj­tó­köz­le­mé­nyek az aláb­bi lin­ke­ken érhe­tő­ek el:

https://ugyeszseg.hu/inditvany-demeter-marta-orszaggyulesi-kepviselo-mentelmi-joganak-felfuggesztesere/

https://ugyeszseg.hu/gyanusitottkent-hallgatta-ki-az-ugyeszseg-demeter-martat/