Főoldal » Hírek » Vádemelés egy baranyai kábítószerhálózat tagjaival szemben

A Bara­nya Megyei Főügyész­ség jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt emelt vádat 19 sze­méllyel szem­ben, akik bűn­szö­vet­ség­ben árul­tak kábítószert.

A vád­lot­tak 2018 nya­rá­tól kez­dő­dő­en kábí­tó­szer és új pszi­cho­ak­tív anyag keres­ke­del­mé­ből sze­rez­tek rend­sze­res jövedelmet.

A 19 vád­lott közül 6 sze­mély volt az, aki a kábí­tó­szert, illet­ve az új pszi­cho­ak­tív anya­got isme­ret­len for­rás­ból besze­rez­te, majd azo­kat a kiépí­tett háló­za­tu­kon keresz­tül értékesítette.

A háló­za­tot két vád­lott irá­nyí­tot­ta, az ő uta­sí­tá­sa­ik alap­ján készí­tet­ték a háló­zat tag­jai az új pszi­cho­ak­tív anya­go­kat, illet­ve szál­lí­tot­ták a fogyasz­tók­nak és vádlott-társaiknak.

A bűn­szö­vet­ség veze­tői Bara­nya megyé­ben olyan sze­mé­lye­ket szer­vez­tek be, akik egy-egy tele­pü­lé­sen a kábí­tó­szert ter­jesz­tet­ték. Így a háló­zat irá­nyí­tói meg­ál­la­pod­tak egy-egy vádlott-társukkal, akik Komló és kör­nyé­kén ter­jesz­tet­ték a kábí­tó­szert és az új pszi­cho­ak­tív anya­got. Meg­ál­la­pod­tak egy­más­sal az egyes kábí­tó­sze­rek átvé­te­li árá­ban, illet­ve abban is, hogy az milyen áron érté­ke­sí­tik a fogyasztóknak.

A kábí­tó­sze­rek folya­ma­tos beszer­zé­sét az I.r. vád­lott intéz­te 2018 nya­rá­tól elfogásukig.

A későb­bi­ek­ben más sze­mé­lyek­től is sze­rez­tek be kábí­tó­szert, melyet azt köve­tő­en terítettek.

A kábí­tó­szer keres­ke­dés során for­gal­ma­zott kábí­tó­szer mennyi­sé­ge 6 vád­lott ese­té­ben meg­ha­lad­ta a jelen­tős mennyi­ség alsó hatá­rát, az ő ese­tük­ben a bűn­cse­lek­mé­nyük bün­te­té­si téte­le 5 – 20 évig, illet­ve élet­fogy­tig ter­je­dő szabadságvesztés.

A Bara­nya Megyei Főügyész­ség 19 sze­méllyel szem­ben emelt vádat, akik­nek össze­sen közel 100 év sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A ter­hel­tek elfo­gá­sá­ról készült rend­őr­sé­gi videó a követ­ke­ző lin­ken tekint­he­tő meg: