Főoldal » Archív » Vádemelés egy buszsofőrt bántalmazó férfi ellen

Köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat a Veszp­ré­mi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség egy 26 éves, buda­pes­ti ille­tő­sé­gű fér­fi­val szem­ben, aki 2017 máju­sá­ban az egyik távol­sá­gi autó­busz­já­rat veze­tő­jét bán­tal­maz­ta Bala­ton­für­den.

A vád­irat sze­rint a férfi olyan helyen sze­re­tett volna az autó­busz­ról Bala­ton­fü­re­den leszáll­ni, ahol annak nem volt meg­ál­ló­ja. A busz­so­főr a vád­lot­tat erről már a jegy­vál­tás­kor tájé­koz­tat­ta, mire a férfi meg­je­gyez­te, hogy majd úgyis rosszul lesz, és így a sofőr­nek a kívánt helyen meg kell áll­nia.

A vád­lott ezt köve­tő­en a sofőr mögé ült, majd miu­tán az a kért helyen nem állt meg, őt folya­ma­to­san szi­dal­maz­ni kezd­te, az első ülé­sek felet­ti vész­nyi­tó­val pedig ki akar­ta nyit­ni az ajtót.

A sofőr ekkor meg­állt – s mivel nem volt vész­hely­zet – oda­ment a vád­lott­hoz, és elrán­tot­ta a kezét a vész­nyi­tó­ról. A férfi ennek elle­né­re azt tovább­ra is pró­bál­ta elfor­dí­ta­ni, a sofőrt lök­dös­te, mely­nek során olyan erő­vel lökte meg, hogy a sér­tett a könyö­két beüt­ve lefor­dult a lép­cső­re.

A vád­lott eköz­ben foly­tat­ta a szit­ko­zó­dást, majd a saját arcát kezd­te el ütni, hogy később azt állít­sa, a sér­tett ütöt­te meg. A vész­nyi­tó elfor­dí­tá­sá­val azon­ban ekkor sem hagyott fel, és tovább lök­dös­te az abban őt aka­dá­lyoz­ni pró­bá­ló sofőrt.

Végül az egyik utas sie­tett a busz­ve­ze­tő segít­sé­gé­re, meg­fog­ta a vád­lot­tat, és vissza­ül­tet­te a helyé­re, miköz­ben egy másik utas érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get.