Főoldal » Archív » Vádemelés egy cigaretta csempész bűnszervezet tagjai ellen

A Nyír­egy­há­zi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt egy nyolc tagú ciga­ret­ta csem­pész bűn­ban­da, és a tőlük adó­zat­lan ciga­ret­tát vásá­ro­ló több sze­mély ellen.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a bűn­szer­ve­ze­tet irá­nyí­tó fehér­gyar­ma­ti férfi olyan nyolc tag­ból álló, össze­han­gol­tan műkö­dő szer­ve­ze­tet hozott létre és irá­nyí­tott, amely­nek tag­jai 2015 novem­be­ré­től 2016 júli­u­sá­ig rend­sze­re­sen, jelen­tős mennyi­sé­gű adó­zat­lan ciga­ret­tát sze­rez­tek meg Ukraj­ná­ból. A dohány­árut a ható­sá­gok kiját­szá­sá­val jut­tat­ták Magyar­or­szág­ra, a zöld­ha­tá­ron keresz­tül gya­lo­go­san, illet­ve a Tiszán csó­nak­kal átúsz­tat­va.  Az ille­gá­li­san az ország­ba jut­ta­tott, adó­zás alól elvont ciga­ret­tát ellen­ér­ték fejé­ben értékesítették.

A bűn­szer­ve­zet alá-fölérendeltségi viszony­ban álló tag­jai a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se­kor – azo­no­sít­ha­tó­sá­guk elke­rü­lé­se érde­ké­ben – valós sze­mély­hez nem köt­he­tő SIM kár­tyá­kat hasz­nál­tak, melye­ket folya­ma­to­san cse­rél­tek, beszél­ge­té­se­ik során pedig fedő­ne­ve­ket alkal­maz­tak. Az átvé­te­li hely­szí­ne­ken az ukrán fél­lel rádió-adóvevő készü­lék­kel tar­tot­ták a kap­cso­la­tot, az átadást figye­lők segí­tet­ték, akik a ható­sá­gok moz­gá­sát követ­ték nyo­mon, és tele­fo­non min­den­ről érte­sí­tet­ték a bűn­szer­ve­zet irányítóját.

A ciga­ret­tát a Tiszán keresz­tül, Tiszak­óród és Szat­márcs­eke határ menti terü­le­te­in gumi­csó­na­kon jut­tat­ták Magyar­or­szág­ra. Az ukrán fél embe­rei átúsz­tat­ták az árut a folyón, és a túl­par­ton a magyar vád­lot­tak jár­mű­vek­kel szál­lí­tot­ták azt az ország külön­bö­ző része­i­be a fel­vá­sár­lók­hoz. A szál­lí­tást ún. fel­ve­ze­tő autók biztosították.

Ilyen módon a vád­lot­tak több mint 50.000 doboz, külön­bö­ző már­ká­jú adó­zat­lan ciga­ret­tát sze­rez­tek meg, és ezzel közel 40 mil­lió forint vagyo­ni hát­rányt okoz­tak a magyar költségvetésnek.

Az ügyész­ség a 15 vád­lot­tat jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja, amit a bűn­szer­ve­zet tag­jai üzlet­sze­rű­en és bűn­szer­ve­zet­ben követ­tek el. Ezen utób­bi vád­lot­tak­kal szem­ben az ügyész­ség fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, míg a fel­vá­sár­lók­kal szem­ben bör­tön­bün­te­tés­re tett indít­ványt. Bűnös­sé­gük­ről a Nyír­egy­há­zi Járás­bí­ró­ság fog dönteni.