Főoldal » Hírek » Vádemelés egy férfi ellen, aki a segítségére siető mentőst és egy rendőrt bántalmazott - Fotóval - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt foly­ta­tott nyo­mo­zást egy 22 éves férfi ellen.

A vád­irat sze­rint 2018 októ­be­ré­ben egy sza­bol­csi büfé­nél tör­tént vere­ke­dés miatt rend­őri intéz­ke­dés­re került sor. A hely­szín­re érke­ző jár­őrök iga­zol­tat­ták a sze­mély­gép­ko­csi­ban ülő, ittas fér­fit és nyi­lat­koz­tat­ták a tör­tén­tek­kel kap­cso­lat­ban, majd a vérző sérü­lé­sét ész­lel­ve érte­sí­tet­ték a mentőszolgálatot.

A vád­lott nem rea­gált a men­tős kér­dé­se­i­re, majd az ülé­sen balra dőlt, ezért a sér­tett a jármű hátsó ajta­ján keresz­tül köze­lebb hajolt hozzá élet­funk­ci­ó­i­nak ellen­őr­zé­se cél­já­ból. Erre a vád­lott közöl­te, hogy „nem visz­tek innen seho­vá”, majd a men­tőst ököl­lel arcon ütötte.

Ezt ész­lel­ve a rend­őr, a továb­bi táma­dás meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben, fel­szó­lí­tot­ta a vád­lot­tat a cse­lek­mény abba­ha­gyá­sá­ra, de ekkor a férfi a rend­őr­re támadt és ököl­lel meg­ütöt­te a fején.

A rend­őrök ezután testi kény­szer alkal­ma­zá­sá­val meg­bi­lin­csel­ték a fér­fit, aki tovább­ra is ellen­állt, miköz­ben szi­dal­maz­ta és bán­tal­ma­zás­sal fenye­get­te rendőröket.

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély, illet­ve köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te, továb­bá 2 rend­be­li könnyű testi sér­tés és becsü­let­sér­tés vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fehér­gyar­ma­ti Járásbíróságon.

Az ügyész­ség azt indít­vá­nyoz­ta, hogy amennyi­ben az elő­ké­szí­tő ülé­sen a vád­lott a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét beis­me­ri, úgy a bíró­ság hal­ma­za­ti bün­te­tés­ként ítél­je 5 év bör­tön­bün­te­tés­re és 5 év köz­ügyek­től eltiltásra.

A kép a szem­lén készült.