Főoldal » Hírek » Vádemelés egy férfi ellen, aki autójával leszorította az úttestről élettársa szeretőjét - videóval és fotókkal - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség befe­jez­te a nyo­mo­zást és ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te vala­mint ron­gá­lás miatt emelt vádat a Mis­kol­ci Törvényszéken.

 A 42 éves rend­vé­del­mi dol­go­zó tudo­mást szer­zett arról, hogy élet­tár­sa sze­rel­mi kap­cso­la­tot léte­sí­tett egy másik fér­fi­val, ezért több­ször meg­ölés­sel fenye­get­te meg mind­ket­tő­jü­ket és a nő jelen­lé­té­ben azt is közöl­te vetély­tár­sá­val, hogy „le lesz vágva a fejed!”.

A vád­irat sze­rint egy 2020 júni­u­si éjsza­ka a férfi közös ott­ho­nuk előtt az autó­ban ülve várta élet­tár­sát, majd meg­ér­ke­zé­sük után követ­ni kezd­te a haza­fe­lé tartó sér­tett gépkocsiját.

A sér­tett ész­lel­te, hogy a férfi a gép­ko­csi­ja mögött halad, ezért gyor­sí­ta­ni kez­dett, majd az úttest köze­pé­re húzó­dott ami­kor látta, hogy az őt köve­tő autó áttért a szem­be­jö­vő for­gal­mi sávba. Ez a manő­ver több­ször meg­is­mét­lő­dött, miköz­ben már mind­ket­ten 80, majd 100 km/h-val halad­tak a bor­so­di tele­pü­lé­sen, és a férfi 2,5 méter távol­ság­ról követ­te az előt­te hala­dó járművet.

A lakott terü­let­ről kiér­ve a férfi hátul­ról neki­üt­kö­zött elő­ször kisebb, majd nagyobb erő­vel a sér­tett gép­ko­csi­já­nak, aki vála­szul gyor­sí­tás­sal kísé­relt meg mene­kül­ni. Ami­kor 130 km/h-val halad­tak, a férfi jobb­ra húzó­dott, majd sze­mély­gép­ko­csi­já­nak bal ele­jé­vel meg­lök­te a másik jármű jobb hátul­ját azért, hogy azt irá­nyít­ha­tat­lan­ná tegye. Az ütkö­zés miatt a sér­tett elve­szí­tet­te irá­nyí­tá­sát a jármű felett, leha­ladt az úttest­ről a 2 méter­rel lej­jebb fekvő szán­tó­föld­re, ott egy 190 kg-os beton­da­rab­nak, majd a táv­ve­ze­ték tar­tó­osz­lo­pá­nak ütközött.

Az elkö­ve­tő ezután az úton meg­állt és azt kia­bál­ta a jelen­tő­sen meg­ron­gá­ló­dott gép­ko­csi­ban tar­tóz­ko­dó sérült fér­fi­nak, hogy: „Remé­lem meg­dög­löt­tél!”, majd segít­ség­nyúj­tás nél­kül távo­zott a helyszínről.

A férfi a cse­lek­mény követ­kez­té­ben zúzó­dá­so­kat szen­ve­dett, de a jár­mű­vek sebes­sé­gé­re, a pálya­el­ha­gyá­sos bal­ese­ti folya­mat­ra, az úttest és a szán­tó­föld közöt­ti szint­kü­lönb­ség­re tekin­tet­tel a jár­mű­vek ütkö­zé­se, a gép­ko­csi fel­bo­ru­lá­sa is vár­ha­tó volt, amely a sér­tett halá­lát is ered­mé­nyez­het­te volna, ennek elma­ra­dá­sa kizá­ró­lag a sze­ren­csé­nek volt köszönhető.

Az elkö­ve­tő veze­tői enge­dé­lyét az intéz­ke­dés során a rend­őrök a hely­szí­nen bevonták.

Vád­ira­tá­ban az ügyész­ség azt indít­vá­nyoz­ta, hogy ha a vád­lott a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét az elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­me­ri, a bíró­ság hal­ma­za­ti bün­te­té­sül ítél­je 8 év fegy­ház­bün­te­tés­re, 10 év köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra és 8 év köz­ügyek­től eltiltásra.

Alább a szem­lén készült fotó­kon túl, a ter­helt elfo­gá­sá­ról készült vide­ó­fel­vé­tel is megtekinthető.