Főoldal » Hírek » Vádemelés egy férfival szemben, aki egyetlen ütéssel okozott maradandó fogyatékosságot - a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járá­si Ügyész­ség mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozó súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki egy vitát köve­tő­en az utcán bán­tal­maz­ta ismerősét.

A vád­irat sze­rint a 24 éves férfi 2019. júli­us 14-én este Szé­kes­fe­hér­vá­ron az utcán össze­ta­lál­ko­zott isme­rő­sé­vel, aki­vel egy koráb­bi nézet­el­té­rés miatt vitat­koz­ni kez­dett. A sér­tett a vitát abba­hagy­ta, távoz­ni akart, azon­ban a férfi utá­na­sza­ladt, len­dü­let­ből ököl­lel arcon ütöt­te, amely­től a sér­tett meg­tán­to­ro­dott, majd elme­ne­kült a helyszínről.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett áll­kap­csa eltö­rött, a kór­há­zi műtét során a böl­cses­ség­fo­gát el kel­lett távolítani.

A férfi koráb­bi sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­ből tör­tént fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocs­át­ásá­sá­nak hatály alatt követ­te el a bűncselekményt.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban a ter­helt­tel szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, vala­mint a fel­té­te­les sza­bad­ság meg­szün­te­té­sét indítványozta.