Főoldal » Hírek » Vádemelés egy figyelmetlen bobozóval szemben - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Súlyos testi sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség azzal a 34 éves nővel szem­ben, aki gon­dat­lan­sá­gá­val egy bob­pá­lyán oko­zott balesetet. 

A vád sze­rint a nő tavaly augusz­tus­ban csa­lád­já­val szó­ra­ko­zott egy Balaton-parti sza­bad­idő­park­ban, ahol a bob­pá­lyát is igény­be vette. A pálya terü­le­tén több tábla hívja fel a ven­dé­gek figyel­mét a leg­alap­ve­tőbb sza­bá­lyok­ra, így a bobok közöt­ti leg­alább 25 méte­res köve­té­si távol­ság betar­tá­sá­ra, illet­ve arra, hogy ha a bobo­zó előtt vala­ki las­sít, akkor a mögöt­te hala­dó­nak is ugyan­így kell ten­nie, a másik bob­bal szi­go­rú­an tilos összeütközni.

A nő több alka­lom­mal csú­szott le aznap a pályán, ám az utol­só csú­szás­nál nem figyelt a töb­bi­ek­re. Miu­tán nem vette észre, hogy előt­te fékez­nek, ő maga nem las­sí­tott, az elő­írt köve­té­si távol­sá­got nem tar­tot­ta be, és figyel­met­len­sé­ge miatt neki­üt­kö­zött az előt­te hala­dó kocsi­nak, mely­ben hátul egy férfi, előt­te pedig a lánya fog­lalt helyet. Az ütkö­zés ere­jé­től a két­sze­mé­lyes bob hátsó uta­sá­nak feje az elöl ülő fejé­nek csa­pó­dott, és ennek követ­kez­té­ben a férfi alsó áll­kap­csa eltö­rött. A másik utas nem szen­ve­dett súlyos sérülést.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lát indít­vá­nyoz­ta a Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság­nak azzal, hogy az elkö­ve­tőt bocsás­sa próbára.