Főoldal » Hírek » Vádemelés egy gyomaendrődi halálos baleset ügyében -rendőrségi fotókkal - a Békés Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat a Gyu­lai Járá­si Ügyész­ség egy bün­tet­len elő­éle­tű gyo­ma­end­rő­di férfi ellen, aki egy évvel ezelőtt Gyo­ma­end­rő­dön oko­zott halá­los kime­ne­te­lű köz­le­ke­dé­si balesetet.

A vád sze­rint a húszas éve­i­ben járó férfi 2022. júni­us 23-án, este, a meg­en­ge­dett sebes­sé­get túl­lép­ve, 88 km/óra sebes­ség­gel köz­le­ke­dett sze­mély­gép­ko­csi­já­val Gyo­ma­end­rőd lakott terü­le­tén. Hala­dá­sa során a Korá­nyi utca keresz­te­ző­dé­sé­nél ész­lel­te, hogy a kihe­lye­zett „Elsőbb­ség­adás köte­le­ző” jel­ző­táb­la elle­né­re, sza­bály­ta­la­nul beka­nya­ro­dott elé egy kerék­pá­ros idős nő. A férfi a gép­ko­csi­já­val féke­zett, azon­ban a sebes­ség­túl­lé­pés miatt a sér­tet­tet elütötte.

Amennyi­ben a férfi a lakott terü­le­ten enge­dé­lye­zett 50 km/óra sebes­sé­get nem lépi túl, úgy a gép­ko­csi­ját még enyhe las­sí­tó féke­zés­sel is meg­ál­lít­hat­ta volna, és elke­rü­li a bal­ese­tet. Az idős sér­tett olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy 2022 szep­tem­be­ré­ben a kór­ház­ban elhalálozott.

A járá­si ügyész­ség a ter­helt beis­me­ré­se ese­té­re vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság a fér­fit pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett fog­ház bün­te­tés­re ítél­je és tilt­sa el a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től, vala­mint köte­lez­ze őt a nyo­mo­zás során fel­me­rült, közel 1.000.000.-Ft-ot kite­vő bűn­ügyi költ­ség megfizetésére.

A rend­őr­ség által készí­tett fotó az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/kozlekedesrendeszet/mindketten-szabalytalanok-voltak