Főoldal » Hírek » Vádemelés egy haltolvaj és orgazda bűntársa ellen - Fotóval - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség a Bala­ton­ból kifo­gott ter­me­tes pon­tyok eltu­laj­do­ní­tá­sa, és a lopott álla­tok meg­vá­sár­lá­sa miatt egy hor­gász és egy halas­tó gaz­dá­ja ellen.

A vád­irat sze­rint a hor­gász­en­ge­déllyel ren­del­ke­ző 37 éves férfi 2020 júni­u­sá­ban Bala­ton­ke­ne­sé­nél egy 17 és egy 28 kilós pon­tyot fogott ki a tóból, melye­ket az érvé­nyes ren­del­ke­zé­sek sze­rint a kifo­gá­su­kat és fény­ké­pe­zé­sü­ket köve­tő­en vissza kel­lett volna enged­nie a tóba. A nagyob­bik hal egy 120 cm hosszú kapi­tá­lis ponty volt, melyet a koráb­bi évek­ben fény­ké­pe­ken meg­örö­kít­ve már több­ször kifog­tak a Bala­ton­ból, majd a sza­bá­lyok­nak meg­fe­le­lő­en vissza is enged­tek a vízbe.

A férfi a két halat – melyek kifo­gá­sát a nyil­ván­tar­tás­ra szol­gá­ló nap­ló­ban nem rög­zí­tet­te – ehe­lyett egy Tolna megyei hor­gász­tó 66 éves tógaz­dá­já­nak adta el, aki 345 000 forin­tot fize­tett értük, miköz­ben a két hal valós érté­ke 535 500 forint volt. A tógaz­da annak elle­né­re vette meg a hala­kat, hogy tudta, mind­ket­tő a Bala­ton­ból szár­ma­zik, és az eladó úgy lopta őket. Az egyik halat később kifog­ták a hor­gász­tó­ból, és a sikert büsz­kén posz­tol­ták is az inter­ne­ten, majd a halat vissza­en­ged­ték a tóba. A hal azon­ban jel­leg­ze­tes, az azo­no­sí­tá­sát meg­könnyí­tő sérü­lé­sek­kel ren­del­ke­zik, ezért a bala­to­ni hal­gaz­dál­ko­dást végző gaz­da­sá­gi tár­sa­ság­nál fel­is­mer­ték, és jelez­ték a tógaz­dá­nak, hogy az állat a Bala­ton­ba való. A tógaz­da így a követ­ke­ző kifo­gás­kor érte­sí­tet­te a cég mun­ka­tár­sa­it, akik a halat elszál­lí­tot­ták és vissza­en­ged­ték a Balatonba.

Miu­tán a kiseb­bik hal azo­no­sí­tá­sa nem volt lehet­sé­ges, a fenn­ma­ra­dó 107 000 forin­tos kárt az ügy hor­gász ter­helt­je meg­té­rí­tet­te a sértettnek.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban a bün­tet­len elő­éle­tű ter­hel­tek­kel szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel bün­te­tő­vég­zés­ben pró­bá­ra bocsá­tás intéz­ke­dés alkal­ma­zá­sá­ra tett indít­ványt a Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság­nak, a hor­gász bűn­cse­lek­ménnyel szer­zett hasz­na ere­jé­ig pedig vagyon­el­kob­zást indít­vá­nyo­zott. A bíró­ság az idő­köz­ben meg­ho­zott bün­te­tő­vég­zé­sé­vel a két ter­hel­tet az indít­vány­nak meg­fe­le­lő­en 2-2 évre pró­bá­ra bocsá­tot­ta, továb­bá a lopás elkö­ve­tő­jé­vel szem­ben vagyon­el­kob­zást alkal­ma­zott. A vég­zés nem jogerős.