Főoldal » Hírek » Vádemelés egy háztartási gépeket áruló használtcikk-kereskedővel szemben - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Csupa műkö­dés­kép­te­len készü­lé­ket adott el vásár­ló­i­nak egy hasz­nált ház­tar­tá­si gépek érté­ke­sí­té­sé­vel fog­lal­ko­zó Veszp­rém megyei férfi, aki­vel szem­ben ezért hét rend­be­li, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat az Ajkai Járá­si Ügyészség. 

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő 2018 tava­szá­tól egé­szen a követ­ke­ző év őszé­ig hat magán­sze­mélyt és egy gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­got káro­sí­tott meg azzal, hogy olyan, a ven­dég­lá­tó­ipar­ban hasz­ná­la­tos gépe­ket adott el nekik, melyek rész­ben nem felel­tek meg a meg­ál­la­po­dá­suk­ban sze­rep­lő típus­nak, és miként a vevők szá­má­ra utóbb kide­rült, vala­mennyi eset­ben műkö­dés­kép­te­le­nek vol­tak. A férfi a gépe­ket külön­bö­ző inter­ne­tes olda­la­kon hir­det­te, a hir­de­té­se­i­re jelent­ke­ző ügy­fe­le­i­nek pedig több­nyi­re álné­ven mutat­ko­zott be, volt, aki­vel még az írás­ba fog­lalt ingó adás­vé­te­li szer­ző­dést is hamis nevet hasz­nál­va kötöt­te meg.

A vád­lott így meg­ál­la­po­dá­suk­kal ellen­tét­ben ún. sok­ko­ló hűtő helyett álta­lá­nos hűtőt adott el egy buda­pes­ti fér­fi­nak, ráadá­sul azt is műkö­dés­kép­te­le­nül, mellyel 350 000 forint kárt oko­zott. Szin­tén külön­bö­zött a sér­tet­tek által kivá­lasz­tot­tól az a pohár­mo­so­ga­tó­gép és az a hűtő­lá­da, melye­ket az elkö­ve­tő ugyan­csak műkö­dés­kép­te­le­nül egy szom­bat­he­lyi nőnek, vala­mint egy buda­pes­ti cég­nek érté­ke­sí­tett 90 000, illet­ve 200 000 forintért.

A férfi által eladott gépek között ezen túl volt kifo­gás­ta­lan álla­po­tú­nak mon­dott és így 190 000 forin­tért eladott moso­ga­tó­gép, 450 000 forin­tért érté­ke­sí­tett nagy­üze­mi mosó­gép, 150 000 forin­tos váku­um­fó­li­á­zó gép, vala­mint leszer­vi­zelt álla­po­tú, azon­nal mun­ká­ra kész­ként hir­de­tett, végül 165 000 forin­tért eladott kávé­gép, melyek­nek közös tulaj­don­sá­ga volt, hogy vevő­jük egyi­ket sem tudta üzem­be helyez­ni, a vád­lott pedig a meg­ja­ví­tá­suk­ról nem gon­dos­ko­dott. A fér­fi­nak a hét­rend­be­li csa­lás bűn­tet­tén túl hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­gé­ért is felel­nie kell az álné­ven meg­kö­tött és írás­ba fog­lalt szer­ző­dés miatt.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lát indít­vá­nyoz­ta az ügy­ben eljá­ró Ajkai Járás­bí­ró­ság­nak, azzal, hogy elkö­ve­tő­vel szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki, a sér­tet­tek által a káruk meg­té­rí­té­se érde­ké­ben elő­ter­jesz­tett pol­gá­ri jogi igé­nyek­nek pedig adjon helyt.