Főoldal » Hírek » Veszprém Vármegyei Főügyészség » Vádemelés egy jogosulatlanul ügyvédkedő nővel szemben- A Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség zug­írá­szat bűn­tet­te miatt emelt vádat egy volt buda­pes­ti ügy­véd ellen, aki az ügy­vé­di kama­rá­ból tör­tént kizá­rá­sát köve­tő­en is szor­gal­ma­san prak­ti­zált külön­bö­ző bíró­sá­gok előtt.

A 67 éves elkö­ve­tő 1991 júli­u­sá­tól dol­go­zott ügy­véd­ként, azon­ban az ille­té­kes ügy­vé­di kama­ra 2013-ban fegyel­mi bün­te­tés­sel súj­tot­ta és kizár­ta a tag­jai közül, mely­nek vég­re­haj­tá­sát ekkor még három évre fel­füg­gesz­tet­te. A kama­ra 2017-ben újabb szán­dé­kos fegyel­mi vét­ség elkö­ve­té­se miatt elren­del­te a kizá­rás vég­re­haj­tá­sát, így a vád­lott kama­rai tag­sá­gát 2017 augusz­tu­sá­ban töröl­ték.

Az elkö­ve­tőt ez azon­ban nem tar­tot­ta vissza attól, hogy a kizá­rá­sát köve­tő több hóna­pon át – miköz­ben ügy­vé­di tevé­keny­ség­re már nem volt jogo­sult – mun­ka­díj elle­né­ben az ország külön­bö­ző bíró­sá­gai előtt, így külö­nö­sen Buda­pes­ten, Veszp­rém­ben, Mono­ron, Nagy­kő­rö­sön, Mis­kol­con, Szé­kes­fe­hér­vá­ron, Ceg­lé­den jogi kép­vi­se­le­ti, ügy­vé­di tevé­keny­sé­get végez­zen. Mind­eköz­ben régi és új ügy­fe­le­i­ben is azt a lát­sza­tot tar­tot­ta fenn, hogy tevé­keny­sé­gét jog­sze­rű­en foly­tat­ja.

Az ügyész­ség a kizá­rás elle­né­re prak­ti­zá­ló ügy­véd­del szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra tett indít­ványt azzal, hogy a Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tést szab­jon ki vele szem­ben, tilt­sa el az ügy­vé­di fog­lal­ko­zás­tól, a bizo­nyí­tot­tan jogo­su­lat­lan tevé­keny­ség­gel szer­zett vagyo­nát pedig koboz­za el.