Főoldal » Hírek » Vádemelés egy orvos ellen vesztegetés elfogadása miatt- a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Meg­bíz­ha­tó­sá­gi vizs­gá­lat után indult bün­te­tő­el­já­rás egy buda­pes­ti főor­vos ellen. Az ügyész­ség vádat emelt és az orvos bör­tön­bün­te­tés­re íté­lé­sét indítványozza.

A vád­ira­ti tény­ál­lás lénye­ge sze­rint a Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat meg­bíz­ha­tó­sá­gi vizs­gá­la­tot foly­ta­tott egy fővá­ro­si kór­ház szak­gon­do­zó­já­ban dol­go­zó – önál­ló intéz­ke­dés­re jogo­sult – pszi­chi­á­ter főor­vos­sal, a későb­bi vád­lot­tal szem­ben. A meg­bíz­ha­tó­sá­gi vizs­gá­lat során a Szol­gá­lat mun­ka­tár­sa, a tár­gya­ló­tiszt  – ebbé­li minő­sé­gét lep­lez­ve – elő­ze­tes idő­pont­ké­rés alap­ján 2021. szep­tem­ber 17-én  meg­je­lent a főor­vos ren­de­lé­sén. A tár­gya­ló­tiszt elő­ad­ta, hogy egy isme­rő­se aján­lá­sá­ra keres­te fel az orvost, mert bör­tön­bün­te­té­se letöl­té­se végett 2021 novem­be­ré­ben a büntetés-végrehajtási inté­zet­be kell bevo­nul­nia. Üzle­ti ügyei inté­zé­se miatt azon­ban a bün­te­tés letöl­té­se alól fél év halasz­tás­ra van szük­sé­ge, és ennek elin­té­zé­sé­hez az orvos segít­sé­gét kérte. Azt is közöl­te az orvos­sal, hogy egész­ség­ügyi prob­lé­má­ja, illet­ve tény­le­ges indo­ka a halasz­tás­ra nincs, és az orvos segít­ség­nyúj­tá­sá­ért hálás lenne. A főor­vos – az aján­lat jog­el­le­nes­sé­gét fel­is­mer­ve és azt elfo­gad­va – közöl­te a tár­gya­ló­tiszt­tel, hogy az egész­ség­ügyi nyil­ván­tar­tás­ban kór­előz­mény­ku­ta­tást végez. A tár­gya­ló­tiszt ekkor azt mond­ta, hogy nem magyar állam­pol­gár, koráb­ban nem kezel­ték és magyar TAJ szám­mal sem ren­del­ke­zik még, azt vár­ha­tó­an a követ­ke­ző héten kapja meg, az orvos erre a kór­előz­mény­ku­ta­tást fél­be­hagy­ta. Az orvos a TAJ szám és a kór­előz­mény hiá­nyá­ban azt a meg­ol­dást aján­lot­ta, hogy a magán­ren­de­lé­sén keres­se fel őt a ,,beteg”, ahol vissza­me­nő­le­ge­sen rög­zít kettő-három hónap­pal koráb­bi, valót­lan kór­tör­té­ne­tet, majd novem­ber ele­jén ez alap­ján kiál­lít olyan, valót­lan tar­tal­mú iga­zo­lást, amely sze­rint a tár­gya­ló­tiszt négy-öt hónap­ja keze­lé­sen vesz részt. A Szol­gá­lat mun­ka­tár­sa ezt köve­tő­en elő­vett egy zárt borí­té­kot, amely­ben 300.000 forint volt, és azt a főor­vos felé nyújt­va, a vád­lott asz­ta­lá­ra helyez­ve meg­kö­szön­te a segít­sé­get. A vád­lott  a jog­ta­lan előny ígé­re­tét elfo­gad­va a zárt borí­ték­ban elhe­lye­zett pénz hely­ben tör­té­nő átvé­te­lét azzal hárí­tot­ta el, hogy azt a tár­gya­ló­tiszt ne ott hely­ben, hanem a magán­ren­de­lé­sén adja át.

A lefoly­ta­tott meg­bíz­ha­tó­sá­gi vizs­gá­lat alap­ján a Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat fel­je­len­tést tett a Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányságon, amely a nyo­mo­zást lefolytatta.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt az orvos ellen önál­ló intéz­ke­dés­re jogo­sult sze­mély által elkö­ve­tett vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te miatt. Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­za, hogy a bíró­ság ítél­je a vád­lot­tat bör­tön­re és pénz­bün­te­tés­re, vala­mint hatá­ro­zott időre tilt­sa el az orvo­si fog­lal­ko­zás­tól. A bör­tön­bün­te­tés vég­re­haj­tá­sá­nak fel­füg­gesz­té­sé­re az ügyész­ség csak akkor lát lehe­tő­sé­get, ha a vád­lott a bűnös­sé­gét az elő­ké­szí­tő ülé­sen beismeri. 

A Fővá­ro­si Főügyész­ség fel­hív­ja a figyel­met, hogy a vesz­te­ge­tés meg­va­ló­su­lá­sá­hoz a Bün­te­tő Tör­vény­könyv sze­rint nem kell meg­tör­tén­nie a tény­le­ges pénz­át­adás­nak, ele­gen­dő, ha – az egyéb fel­té­te­lek meg­va­ló­su­lá­sa ese­tén – a jog­ta­lan előnyt kérik vagy ígé­rik, illet­ve az ígé­re­tet elfogadják.

Az Ügyész­ség hon­lap­ján elér­he­tő fel­vé­te­len a Leg­főbb Ügyész­ség szó­vi­vő­je mond­ja el köz­ért­he­tő­en a meg­bíz­ha­tó­sá­gi vizs­gá­lat lénye­gét, illet­ve a Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat hon­lap­ján is talál­ha­tó tájé­koz­ta­tó anyag az eljárásról:

https://ugyeszseg.hu/folyekonyan-jogaszul-a-megbizhatosagi-vizsgalat/

https://nvsz.hu/tevekenyseg/megbizhatosagi-vizsgalat