Főoldal » Hírek » Vádemelés egy pedofil férfi ellen - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Tizen­nyolc év alat­ti sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett sze­xu­á­lis kény­sze­rí­tés­sel, gyer­mek­por­nog­rá­fi­á­val, zak­la­tás­sal és kény­sze­rí­tés­sel vádol a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség egy fér­fit, aki inter­ne­tes kap­cso­lat során több gyer­mek­től szer­zett szép szó­val, vagy fenye­ge­tés­sel por­nog­ráf tar­tal­mú fotó­kat, videókat.

A vád­irat sze­rint a 36 éves buda­pes­ti férfi álné­ven két fel­hasz­ná­lói fió­kot hozott létre inter­ne­tes közös­sé­gi olda­lon. Eze­ken a neve­ken kez­de­mé­nye­zett beszél­ge­tést 2020 szep­tem­be­re és 2021 már­ci­u­sa között több, 12-13 éves gyer­mek­kel, fiú­val és lánnyal is, akik­től azt kérte, hogy küld­je­nek neki ruha nél­kü­li fotó­kat. A kérés­nek vol­tak, akik ele­in­te ele­get tet­tek, ám ami­kor nem akar­tak több képet kül­de­ni, mind­egyi­kü­ket azzal fenye­get­te meg, hogy koráb­ban kül­dött képe­i­ket kite­szi a világ­há­ló­ra és elkül­di osz­tály­tár­sa­ik­nak, szü­le­ik­nek. Egyi­kü­ket azzal fenye­get­te, hogy a szü­le­it fogja baj érni, ha nem küld magá­ról fotó­kat. A fenye­ge­tés hatá­sá­ra töb­ben küld­tek továb­bi, rész­ben mez­te­len, vagy fehér­ne­műs képet a vád­lott­nak. Egy kis­lányt fenye­ge­tés­sel arra is rávett, hogy sze­xu­á­lis cse­lek­mény vég­zé­se köz­ben készít­sen vide­ó­fel­vé­telt magá­ról, és azt küld­je el.

Az elkö­ve­tő két eset­ben való­ra vál­tot­ta a fenye­ge­té­sét annyi­ban, hogy egy-egy fotót elkül­dött a sér­tet­tek osztálytársának.

A férfi össze­sen 8 gyer­mek­kel került ily módon kap­cso­lat­ba, de ket­ten közü­lük vissza­uta­sí­tot­ták a fotó­kül­dést. Egy 12 éves fiú­nál azt sze­ret­te volna a férfi elér­ni, hogy a kis­hú­gá­ról készít­sen mez­te­len képe­ket, és azt küld­je el neki, ám ennek a gyer­mek nem tett eleget.

Az ügyész­ség a nyo­mo­zás során letar­tóz­ta­tás­ba került fér­fi­val szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság­nak. Indít­vá­nyoz­ta továb­bá, hogy a fér­fit a bíró­ság tilt­sa el min­den olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól, amely­nek kere­té­ben 18 év alat­ti sze­mély neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét végez­né, vagy ilyen sze­mély kerül­ne a befo­lyá­sa alá.