Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Vádemelés egy rendőrökre támadó bajai férfi ellen

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 44 éves bajai férfi ellen, aki 2016. május 7-én egy bajai presszó­ban az őt elő­ál­lí­ta­ni akaró rend­őrök­re támadt, szék­kel csa­pott felé­jük és az egyik egyen­ru­hás ujját a rend­őr­sé­gen az ajtó­nak csapta.

A 44 éves fér­fit a bajai rend­őrök 2016. május 7-én dél­előtt Baján egy presszó­ból akar­ták elő­ál­lí­ta­ni a rend­őr­ség­re, ugyan­is bűn­tár­sá­val, egy 26 éves nővel együtt mobil­te­le­font rabolt a szó­ra­ko­zó­he­lyen. A dro­got is fogyasz­tó férfi azon­ban rátá­madt a jog­sze­rű­en eljá­ró rend­őrök­re. A presszó tera­szán fel­ka­pott egy szé­ket és azt az egyik rend­őr felé len­dí­tet­te, azon­ban ő fél­re­ug­rott, így nem sérült meg.

Ezután sike­rült a vád­lot­tat meg­bi­lin­csel­ni. Ami­kor azon­ban a rend­őr­au­tó­ba ültet­ték be, ellen­állt: rug­do­só­dott és kapá­ló­zott. A férfi a rend­őr­ka­pi­tány­ság­ra beér­ve sem fejez­te be az erő­sza­kot, az egyik rend­őr ujját oda­csap­ta az ajtó­nak. Ettől az egyen­ru­hás sér­tett­nek zúzó­dá­sos sérü­lé­se kelet­ke­zett, de nem kérte a férfi meg­bün­te­té­sét könnyű testi sér­tés miatt.

A vád­lot­tal szem­ben rab­lás bűn­tet­te és kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt külön eljá­rás indult, mely­nek során vádat emel­tek elle­ne. A vád­lott a rab­lás miatt indult ügy­ben került elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba. Az ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a Bajai Járás­bí­ró­ság egye­sí­tet­te a két ügyet, így a vád­lott­nak a kábí­tó­szer fogyasz­tá­sa, a presszó­ban elkö­ve­tett rab­lás és hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt egy eljá­rás­ban kell felelnie.

Az ügyész­ség a több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű fér­fi­vel szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta. Bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Bajai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.