Főoldal » Archív » Vádemelés egy rendőrökre támadó kecskeméti férfi ellen

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 19 éves kecs­ke­mé­ti férfi ellen, aki 2018. már­ci­us 13-án egy kecs­ke­mé­ti lakás­ban az intéz­ke­dő rend­őrök­re támadt, lök­dös­te, meg­rúg­ta és foj­to­gat­ta őket.

2018már­ci­us 13-án reg­gel hat rend­őr jelent meg egy kecs­ke­mé­ti lakás­ban, hogy ott ház­ku­ta­tást tart­sa­nak és egy tanút elő­ál­lít­sa­nak. Az intéz­ke­dés meg­kez­dé­se­kor a lakás­ban tar­tóz­ko­dott a 19 éves vád­lott is, aki sza­bály­sze­rű­en eljá­ró rend­őrö­ket szi­dal­maz­ni kezdte.

Ezután a vád­lott az egyik rend­őrt nagyobb erő­vel két kéz­zel meg­lök­te, majd meg­pró­bál­ta meg­üt­ni. Ezt egy másik rend­őr aka­dá­lyoz­ta meg, aki a vád­lott kar­ját meg­fe­szí­tet­te és a fér­fit az ágyra szo­rí­tot­ta, aki azon­ban a szo­rí­tás­ból kisza­ba­dí­tot­ta magát, és az intéz­ke­dő rend­őrök felé rúgott, az őt leszo­rí­tó rend­őrt egy alka­lom­mal a comb­ján el is talál­ta. Ezután ismét táma­dó moz­du­la­tot tett a rend­őrök felé, és egy har­ma­dik egyen­ru­hást hátul­ról meg­ra­ga­dott, majd a nya­kát átkul­csol­va foj­to­gat­ni kezdett.

A táma­dást a vád­lott csak azt köve­tő­en fejez­te be, hogy az intéz­ke­dés­ben részt vevő továb­bi rend­őrök a vád­lott kezét lefej­tet­ték a foj­to­ga­tott sér­tett­ről. Sze­ren­csé­re egyik rend­őrök sem sérült meg.

A vád­lott e tet­té­vel a hiva­ta­los sze­mély­nek minő­sü­lő rend­őrö­ket jog­sze­rű eljá­rá­suk­ban erő­szak­kal aka­dá­lyoz­ta. A vád­lot­tat még aznap őri­zet­be vet­ték és a nyo­mo­zó ügyé­szek indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba helyezte.

A vissza­eső vád­lot­tat a nyo­mo­zó ügyé­szek hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­vel vádol­ják, és vég­re­haj­tan­dó bör­tön kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ták vele szem­ben. Bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.