Főoldal » Archív » Vádemelés egy sikkasztó takarékszövetkezeti vezető ellen

A Békés­csa­bai Járá­si Ügyész­ség külö­nö­sen nagy érték­re üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett sik­kasz­tás bűn­tet­te, 21 rend­be­li üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te, vala­mint 31 rend­be­li hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat egy 45 éves bün­tet­len elő­éle­tű kon­do­ro­si férfi ellen.

A vád­lott 1998 óta egy helyi taka­rék­szö­vet­ke­zet elnök-ügyvezetője volt, majd több Békés megyei taka­rék­szö­vet­ke­zet 2017. végén tör­té­nő egye­sü­lé­sét köve­tő­en az új taka­rék­szö­vet­ke­zet egyik ügy­ve­ze­tő igaz­ga­tó­ja lett. Ekkor már szen­ve­dély­be­teg, szerencsejáték-függő volt.

A ter­helt anya­gi hely­ze­té­nek meg­rom­lá­sa miatt 2015. évben sze­ren­cse­já­té­kok űzé­sé­be kez­dett, ami kez­det­ben nye­re­sé­get hozott. A vád­lott egy inter­ne­tes olda­lon sport­ese­mé­nyek­re foga­dott, lot­tó­zók­ban sport­fo­ga­dás­ban vett részt, napon­ta akár több mil­lió forint érték­ben, ezért a 2017. év ele­jé­re eladó­so­dott. A vád­lott ekkor úgy dön­tött, hogy a taka­rék­szö­vet­ke­zet­ben betöl­tött ügy­ve­ze­tői pozí­ci­ó­já­val vissza­él­ve, magán­cél­ra „elő­leg” címén kész­pénzt vesz fel a szö­vet­ke­zet pénz­tá­ra­i­ból, melye­ket foga­dá­sok­ra költ és a ter­ve­zett nye­re­mé­nyek­ből sta­bi­li­zál­ja anya­gi hely­ze­tét. A vád­lott azon­ban nem tudott oly mér­té­kű nye­re­sé­get pro­du­kál­ni, hogy ezt meg­va­ló­sít­has­sa, ezért 2017 máju­sá­ban elha­tá­roz­ta, hogy magán­sze­mé­lyek­től pénzt csal ki, melyek­ből vissza­fi­ze­ti a taka­rék­szö­vet­ke­ze­ti pénz­tár­ból kivett „elő­le­ge­ket”, illet­ve ezen össze­gek egy részét is foga­dá­sok­ra költi. A vád­lott 2017. janu­ár 3. és 2018. május 2. között mind­össze­sen 106.100.000.-Ft-ot tulaj­do­ní­tott el jog­ta­la­nul a sér­tett pénz­in­té­zet­től, míg 2017. május 17. és 2018. ápri­lis 27. között mind­össze­sen 330.325.700.-Ft-ot csalt ki magán­sze­mé­lyek­től a pénz­tár­hi­ány pót­lá­sa illet­ve sze­ren­cse­já­té­kok űzése érdekében.

A Békés­csa­bai Járá­si Ügyész­ség a férfi ellen külö­nö­sen nagy érték­re üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett sik­kasz­tás bűn­tet­te, 21 rend­be­li üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te, vala­mint 31 rend­be­li hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat. Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban a vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal, hogy a bíró­ság tilt­sa el a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, a pénz­ügyi tevé­keny­ség gya­kor­lá­sá­tól, ille­tő­leg gaz­da­sá­gi tár­sa­ság veze­té­sé­től, mint fog­la­ko­zás­tól. Az ügyész­ség arra is indít­ványt tett, hogy a bíró­ság adjon helyt a sér­tet­tek több, mint 100 mil­lió forint érté­kű pol­gá­ri jogi igé­nyé­nek, ille­tő­leg vagyon­el­kob­zást is ren­del­jen el a vád­lot­tal szemben.

Az eljá­rás a Békés­csa­bai Járás­bí­ró­ság előtt folytatódik.