Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Vádemelés egy sümegi pizzafutár kirablóival szemben - fotóval

A Tapol­cai Járá­si Ügyész­ség alig egy hónap­pal az elkö­ve­tés után vádat emelt azzal a két, 20 és 25 éves fér­fi­val szem­ben, akik 2019. már­ci­us 16-án este egy piz­za­fu­tárt rabol­tak ki Sümegen.

A vád­irat­ban fog­lal­tak sze­rint az egy­más­sal bará­ti kap­cso­lat­ban álló elkö­ve­tők már a meg­elő­ző két hét­ben beszél­tek a rab­lás­ról, majd már­ci­us 16-án este elha­tá­roz­ták, hogy gép­ko­csi­val Sümeg­re men­nek, ott piz­zát ren­del­nek, a kiér­ke­ző futár pén­zét pedig erő­szak­kal elve­szik. A két férfi este kilenc óra körül indult el Tapol­cá­ról, ami­kor a fia­ta­labb elkö­ve­tő piz­zát ren­delt egy süme­gi étel­fu­tár cég­től. A vád­lot­tak az álcá­zá­suk­hoz külön ruhá­za­tot vit­tek maguk­kal, és arra is készül­tek, hogy gép­ko­csi­juk rend­szám­táb­lá­ját legyen mivel letakarni.

Az elkö­ve­tők egy Sümeg kül­te­rü­le­tén lévő busz­meg­ál­lót hatá­roz­tak meg az átvé­tel helye­ként, mely­nek köze­lé­ben meg­áll­tak, jár­mű­vük rend­szám­táb­lá­it lefed­ték, arcu­kat elta­kar­ták, kezük­re kesz­tyűt, cipő­ik­re zok­nit húz­tak, s vár­ták a piz­za­fu­tárt, aki fél tíz körül ért a buszmegállóhoz.

A vád­lot­tak a futár­hoz men­tek, akit a fia­ta­labb elkö­ve­tő olyan erő­vel ütött fejen, hogy az attól elesett, a kezé­ben tar­tott piz­zás­do­bo­zo­kat és a raj­tuk lévő pénz­tár­cát pedig elej­tet­te. A vád­lot­tak ezután is több­ször meg­ütöt­ték a sér­tet­tet, aki a föld­ről fel­áll­va a fia­ta­labb táma­dó­ját meg­rúg­ta, aki azon­ban erre őt ismét a föld­re lökte. A sér­tett­nek sike­rült fel­áll­nia, és a vád­lot­tak­tól eltá­vo­lod­va tele­fo­non segít­sé­get hív­nia, amit a két vád­lott meg­hal­lott. Az idő­sebb elkö­ve­tő végül meg­ta­lál­ta az elej­tett pénz­tár­cát, benne az azna­pi bevé­tel­lel és a sér­tett sze­mé­lyes okmá­nya­i­val, vala­mint bank­kár­tyá­já­val, s azt magá­hoz vette. A hely­szín­ről elme­ne­kült vád­lot­ta­kat a rend­őrök mint­egy 20 perc eltel­té­vel iga­zol­tat­ták, a gép­jár­mű­ben pedig az álcá­zás­hoz hasz­nált ruhá­za­ton túl a mint­egy 170 000 forin­tot tar­tal­ma­zó pénz­tár­cát is megtalálták.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő elkö­ve­tők­kel szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vádiratban.

A rend­őr­ség által készí­tett fény­kép­fel­vé­te­lek az aláb­bi lin­ken tekint­he­tők meg:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/rablas-sumegen