Főoldal » Archív » Vádemelés egy társasház bankszámláját fosztogató férfi ellen

Infor­má­ci­ós rend­szer fel­hasz­ná­lá­sá­val jelen­tős kárt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Veszp­ré­mi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség egy 35 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2011 és 2016 között az egyik pápai tár­sas­ház bank­szám­lá­já­ról össze­sen 27,5 mil­lió forin­tot szer­zett meg. 

A vád­irat sze­rint a férfi édes­ap­ja volt a sér­tett tár­sas­ház közös kép­vi­se­lő­je, s így hoz­zá­fért annak üze­mel­te­té­si, illet­ve fel­újí­tá­si szám­lá­já­hoz. A tény­le­ges kép­vi­se­le­ti teen­dő­ket azon­ban nem a közös kép­vi­se­lő, hanem a fele­sé­ge látta el.

Az idő­köz­ben elhunyt asszony meg­kér­te fiát, hogy az inter­ne­ten keresz­tül kezel­je a tár­sas­ház üze­mel­te­té­si szám­lá­ját, a szük­sé­ges befi­ze­té­se­ket online tel­je­sít­se, mely­nek érde­ké­ben a net­bank hasz­ná­la­tá­hoz szük­sé­ges jel­szót a tudo­má­sá­ra hozta.

vád­lott azon­ban a rábí­zott infor­má­ci­ó­val vissza­élt. A jel­szó jogo­su­lat­lan fel­hasz­ná­lá­sá­val a tár­sas­ház, vala­mint édes­ap­ja tudta és bele­egye­zé­se nél­kül havi rend­sze­res­ség­gel külön­bö­ző össze­ge­ket utalt át az üze­mel­te­té­si szám­lá­ról a fel­újí­tá­si szám­lá­ra, ahon­nan a pénzt a saját folyó­szám­lá­já­ra utal­ta tovább, majd fel­vet­te és a saját cél­ja­i­ra fordította.

A vád­lott össze­sen 27,5 mil­lió forint kárt oko­zott a tár­sas­ház­nak, amely nem térült meg.