Főoldal » Hírek » Vádemelés egy trióval szemben sorozatbetörés és bolti lopások miatt – VIDEÓVAL - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy tri­ó­val szem­ben soro­zat­be­tö­rés és bolti lopá­sok miatt, fegyház- és bör­tön­bün­te­tést indítványozva.

A vád­irat sze­rint két 31 éves és egy 29 éves férfi 2020 decem­be­ré­ben és 2021 janu­ár­já­ban Buda­pest szer­te – a II., a IX., a XI. és a XIII. kerü­let­ben – 6 lakás­ba pró­bál­tak meg betör­ni, és 5-be be is jutot­tak. Az volt a mód­sze­rük, hogy az egyik 31 éves férfi benyom­ta az abla­kot, vagy, ha az nyit­va volt, bemá­szott, illet­ve kife­szí­tet­te a terasz­aj­tót, tár­sai pedig oda­kint figyel­tek. A tol­va­jok műsza­ki cik­ke­ket és az egyik helyen egy közel 300 éves Bib­li­át is zsákmányoltak.

A 29 éves vád­lott ter­helt­tár­sa­i­tól füg­get­le­nül, alkal­mi tár­sak­kal is köve­tett el bűn­cse­lek­mé­nye­ket. 2020. novem­be­ré­ben egy XI. kerü­le­ti bevá­sár­ló­köz­pont­ban ruhá­kat, 2020 decem­be­ré­ben egy X. kerü­le­ti üzlet­ben illat­sze­re­ket lopott.

A buda­pes­ti nyo­mo­zók 2021 janu­ár­já­nak végé­re azo­no­sí­tot­ták és elfog­ták a triót. Ebben sze­re­pet ját­szott, hogy egyi­kük érté­ke­sí­tet­te a lopott Bibliát.

A Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Ügyész­ség a három fér­fi­val több rend­be­li üzlet­sze­rű­en, és rész­ben dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te és lopás kísér­le­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Bíró­ság­ra. A vád­lot­tak közül a két 31 éves több­szö­rös és külö­nös vissza­eső­nek minő­sül. Az ügyész­ség arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság ezt a két vád­lot­tat fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­je és zárja ki a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás lehe­tő­sé­gé­ből, har­ma­dik tár­suk­kal szem­ben pedig szab­jon ki vég­re­haj­tan­dó börtönbüntetést.

Az egyik 31 éves férfi jog­erős sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tést tölt, két társa közül az egyik letar­tóz­ta­tás­ban van, a másik bűn­ügyi fel­ügye­let alatt áll.

Az ügy­höz kap­cso­ló­dó vide­ón a 29 éves férfi lát­ha­tó, amint két másik, alkal­mi tár­sá­val együtt egy illat­szer bolt­ba lép be, ahol – taka­rás­ban – árut rejt el.