Főoldal » Archív » Vádemelés egy utcai rabló ellen

A Pécsi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség minő­sí­tett rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy pécsi haj­lék­ta­lan férfi ellen, aki utcán támadt rá egy idős járókelőre.

A férfi 2018. máju­sá­ban a kora reg­ge­li órák­ban Pécsen a sétá­ló utcá­ban meg­szó­lí­tot­ta a járó­bot­tal köz­le­ke­dő 76 éves sér­tet­tet. Mikor a sér­tett erre nem rea­gált, a férfi a tar­kó­já­nál meg­lök­te, mely­nek követ­kez­té­ben az idős hölgy egyen­sú­lyát vesz­tet­te és elesett. Az esés követ­kez­té­ben a sér­tett­nél lévő szaty­rok és kézi­tás­ka a kezé­ből kiesett, vala­mint a szem­üve­ge is eltö­rött. Ekkor a vád­lott a kézi­tás­kát a benne lévő érté­kek­kel fel­vet­te, majd elszaladt.

Az elkö­ve­tőt a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se után rövid időn belül elfog­ta a rendőrség.

A vád­lott cse­lek­mé­nye a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas, mely bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le 5-10 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés. Az elkö­ve­tő elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban várja a tárgyalást.