Főoldal » Hírek » Vádemelés egy volt bíró ellen csalás miatt - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség külö­nö­sen nagy kárt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat a koráb­ban egy kerü­le­ti bíró­sá­gon elnök­he­lyet­tes­ként, majd cso­port­ve­ze­tő­ként dol­go­zó, 2019 júli­u­sa óta nyug­díj­ban lévő bíró ellen a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíróságon. 

A vád­irat lénye­ge sze­rint a volt bíró meg­nö­ve­ke­dett anya­gi ter­hei miatt, illet­ve a pénz­in­té­ze­tek felé fenn­ál­ló tar­to­zá­sa­i­nak ren­de­zé­se cél­já­ból 2008 és 2015 közöt­ti idő­szak­ban továb­bi sze­mé­lyi köl­csö­nö­ket és hite­le­ket vett fel. 2014. decem­ber 31-én a vád­lott­nak több mil­li­ós hitel­kár­tya tar­to­zá­sa lett, vala­mint öt bank­nak havi 436.462 forin­tot kel­lett tör­lesz­te­nie, továb­bá 5.640.000 forint magán­köl­csön­ből eredő tar­to­zá­sa is volt. Az elkö­ve­tő 2015 szep­tem­be­ré­ig magán­sze­mé­lyek­től köl­csön lát­sza­tát kelt­ve továb­bi 66.300.000 forin­tot vett át.

A volt bíró jöve­del­mét 2015. évtől kizá­ró­lag a mun­ka­bé­re jelen­tet­te, amely­nek össze­ge nem halad­ta meg a havi 600.000 forintot.

A folya­ma­tos fize­té­si nehéz­sé­ge­i­nek áthi­da­lá­sá­ra a vád­lott 2015-től úgy pró­bált pénz­hez jutni isme­rő­se­i­től, kol­lé­gá­i­tól, vala­mint az álta­luk aján­lott más sze­mé­lyek­től, hogy őket a vagyo­ni hely­ze­tét és a vissza­fi­ze­té­si szán­dé­kát ille­tő­en téve­dés­be ejtet­te. Ingat­la­nok­kal kap­cso­la­tos befek­te­té­si lehe­tő­ség hamis ígé­re­té­vel, továb­bá hoz­zá­tar­to­zó­i­nak ide­ig­le­nes lik­vi­di­tá­si prob­lé­má­i­ra és ingat­lan­vá­sár­lás­hoz szük­sé­ges pénz­ügyi segít­ség­re tör­té­nő valót­lan hivat­ko­zá­sok­kal külön­bö­ző össze­ge­ket kért köl­csön, rövid vissza­fi­ze­té­si határ­idő­ket ígérve.

A volt bíró a valós anya­gi hely­ze­té­re és a fel­hal­mo­zó­dott adós­sá­gá­ra is tekin­tet­tel már a köl­csö­nök kéré­se­kor is tisz­tá­ban volt azzal, hogy azo­kat vissza­fi­zet­ni nem tudja, és ez nem is állt szándékában.

 A vád­lott cse­lek­mé­nye­i­vel 28 sér­tett­nek össze­sen 589 mil­lió forint kárt oko­zott, amely csak rész­ben térült meg.

Vád­ira­tá­ban az ügyész­ség a volt bíró­val szem­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés és pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, vala­mint 213.682.000 forint ere­jé­ig vagyon­el­kob­zás elren­de­lé­sé­re tett indítványt.