Főoldal » Hírek » Vádemelés gyermekpornográfia és szexuális erőszak miatt - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Gyer­mek­ko­rú sér­tet­te­ket a közös­sé­gi hálón keresz­tül kihasz­ná­ló férfi ellen emelt vádat a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyészség.

A vád­irat sze­rint a 27 éves Nóg­rád megyei elkö­ve­tő 2020 nyara és 2021 novem­be­re között az egyik közös­sé­gi olda­lon keresz­tül vette fel a kap­cso­la­tot három, nyolc-tizenegy év közöt­ti gyer­mek­ko­rú, és egy tizen­öt éves sér­tet­tel. Velük az üze­net­kül­dő alkal­ma­zá­son keresz­tül beszél­get­ni kez­dett, a bizal­muk­ba fér­kő­zött, és intim, por­nog­ráf tar­tal­mú fény­ké­pek, vide­ók kül­dé­sét kérte tőlük, illet­ve volt, aki­nek saját magá­ról is kül­dött ilyen jel­le­gű felvételt.

A sér­tett kis­lá­nyok nagy­részt tel­je­sí­tet­ték a kéré­sét és küld­tek maguk­ról fel­vé­te­le­ket, de olyan is volt, aki inter­net­ről töl­tött le isme­ret­len sze­mély­ről készült képet és azt küld­te tovább.  A vád­lott egy kilenc­éves kis­lány­tól azt kérte, hogy sze­xu­á­lis cse­lek­mény vég­zé­se köz­ben vide­óz­za le magát és azt küld­je el neki, amit a sér­tett tel­je­sí­tett is.  A leg­fi­a­ta­labb, veszp­ré­mi sér­tett édes­any­ja idő­ben ész­lel­te a tör­tén­te­ket és fel­je­len­tést tett a Veszp­ré­mi Rendőrkapitányságon.

Az ügyész­ség sze­xu­á­lis erő­szak és gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­té­vel vádol­ja az eljá­rás során letar­tóz­ta­tás­ba került fér­fit, aki­vel szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság­nak és az elkö­ve­tés­hez hasz­nált mobil­te­le­fon­ja­i­nak elkob­zá­sát is indítványozta.