Főoldal » Hírek » Vádemelés gyermekpornográfia miatt - a Békés Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mé­lyek­ről por­nog­ráf fel­vé­tel meg­szer­zé­sé­vel, ille­tő­leg ilyen fel­vé­tel készí­té­sé­vel elkö­ve­tett gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­te miatt emelt vádat a Bat­to­nyai Járá­si Ügyész­ség egy 49 éves bün­te­tett elő­éle­tű férfi ellen.

A férfi 2019-ben az inter­net­ről letöl­tött 9 db por­nog­ráf vide­ó­fel­vé­telt, ame­lye­ken tizen­nyol­ca­dik élet­évü­ket be nem töl­tött isme­ret­len fiú­gyer­me­kek mez­te­le­nül vagy fél­mez­te­le­nül sze­xu­á­lis cse­lek­mé­nye­ket végez­nek. A vide­ó­fel­vé­te­lek az azon sze­rep­lő kis­ko­rú gyer­me­ke­ket a nemi­sé­get súlyo­san sze­mé­rem­sér­tő nyílt­ság­gal, cél­za­to­san a nemi vágy fel­kel­té­sé­re irá­nyu­ló módon ábrá­zol­ják. A férfi a fel­vé­te­le­ket 2019. júni­us 29-én, az esti órák­ban az egyik isme­rős­ke­re­ső inter­ne­tes közös­sé­gi olda­lon a saját pro­fil­já­ról továb­bí­tot­ta az álta­la lét­re­ho­zott, és egy kis­ko­rú fiú­val közö­sen hasz­nált másik pro­fil részére.

Ezen felül a ter­helt 2020. feb­ru­ár 07-én lakó­há­zá­nak für­dő­szo­bá­já­ban egy akkor 16 éves, azaz kis­ko­rú fiú­ról, annak bele­egye­zé­sé­vel por­nog­ráf vide­ó­fel­vé­telt készí­tett, ame­lyen a sér­tett mez­te­le­nül önki­elé­gí­tést vég­zett, és a fel­vé­telt a ter­helt a tőle lefog­lalt táb­la­gé­pen tárolta.

A járá­si ügyész­ség mér­té­kes indít­ványt is tar­tal­ma­zó vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság a fér­fit beis­me­ré­se ese­tén is vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je, tilt­sa el a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, vég­le­ges hatállyal tilt­sa el bár­mely olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól vagy egyéb tevé­keny­ség­től, amely­nek kere­té­ben tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gon­do­zá­sát, gyógy­ke­ze­lé­sét végzi, illet­ve ilyen sze­méllyel egyéb hatal­mi vagy befo­lyá­si viszony­ban áll, vala­mint koboz­za el a ter­helt tulaj­do­nát képe­ző és a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­hez esz­köz­ként hasz­nált lap­to­pot, táb­la­gé­pet és mobiltelefont.

Tekin­tet­tel arra, hogy a ter­helt az első bűn­cse­lek­ményt a vele szem­ben más ügy­ben, kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt kisza­bott 2 év idő­tar­ta­mú fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés pró­ba­ide­je alatt követ­te el, ezért a járá­si ügyész­ség arra is indít­ványt tett, hogy a bíró­ság ren­del­je el ezen bün­te­tés végrehajtását.

Az eljá­rás a Bat­to­nyai Járás­bí­ró­ság előtt folytatódik.