Főoldal » Archív » Vádemelés halálos gázolás miatt - fotóval

Sza­va­zás­ra igyek­vő idős nőt gázolt halál­ra gép­ko­csi­já­val az a tisza­ber­ce­li férfi, aki ezt meg­elő­ző­en kilenc üveg sört fogyasz­tott el. 

A Nyír­egy­há­zi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vád­ira­tá­nak lénye­ge sze­rint a már több­ször bün­te­tett vád­lott 2018. ápri­lis 7-én este bará­ta­i­val Nyír­egy­há­zá­ra uta­zott, ahol más­nap reg­gel fél hatig egy szó­ra­ko­zó­he­lyen ita­loz­tak. A vád­lott ezalatt nyolc üveg sört fogyasz­tott el.  A kora reg­ge­li órák­ban bará­tai haza­vit­ték Tisza­ber­cel­re, azon­ban a vád­lott nem pihent le, hanem kilenc óra­kor gép­ko­csi­já­val elin­dult a tele­pü­lés köz­pont­já­ba vásá­rol­ni. Miu­tán ezzel vég­zett, egy újabb üveg sört ivott meg a helyi italboltban.

Az ittas vád­lott beült a gép­ko­csi­já­ba, majd a laká­sá­ra indult. 70-80 km/h óra sebes­ség­gel haj­tott, ami­kor egy eny­hén balra ívelő kanyar­ból kisod­ró­dott, de ittas­sá­ga miatt elvesz­tet­te az ural­mát a jármű felett, áthaj­tott a szem­köz­ti oldal­ra, ahol elgá­zol­ta az útpad­kán vele szem­ben sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő idős asszonyt, aki éppen a sza­va­zás­ra tar­tott, hiszen ekkor volt az ország­gyű­lé­si képviselőválasztás.

A néni olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te. A vád­lott véré­ben közel 2 ezre­lék volt az alko­hol kon­cent­rá­ci­ó­ja, ami köze­pes fokú ittas álla­po­tot jelent. A vád­lott szer­ve­ze­té­ben kábí­tó­szert is talál­tak, ugyan­is koráb­ban amfe­ta­min nevű kábí­tó­szert fogyasztott.

Az ügyész halált okozó ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­té­vel és kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja a fér­fit, aki elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban van az eljá­rás kez­de­té­től. Az ügyész a vád­irat­ban bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, vala­mint azt, hogy a bíró­ság tilt­sa el a vád­lot­tat a köz­ügyek­től és a köz­úti járművezetéstől.