Főoldal » Hírek » Vádemelés halálos közúti baleset gondatlan okozása miatt - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Egy gyer­mek volt az áldo­za­ta annak a köz­úti bal­eset­nek, amely miatt a bal­ese­tet okozó apa ellen emelt vádat a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyészség.

A vád­irat sze­rint 2021. janu­ár 16-án a reg­ge­li órák­ban Ajka-Bakonygyepes bel­te­rü­le­tén, Ajka felől a 8-as számú főút irá­nyá­ba köz­le­ke­dett sze­mély­gép­ko­csi­val az 56 éves férfi, aki­vel 19, 17 és 7 éves gyer­me­kei utaz­tak, mert Eplény­be sze­ret­tek volna menni szán­kóz­ni. A jár­mű­ben uta­zók közül egye­dül a 7 éves kis­fiú nem volt biz­ton­sá­gi övvel az ülé­sé­hez rögzítve.

A 8-as számú főút keresz­te­ző­dé­sé­hez érve a férfi egye­ne­sen kívánt tovább­ha­lad­ni Magyar­po­lány irá­nyá­ba, azon­ban figyel­men kívül hagy­ta az „Elsőbb­ség­adás köte­le­ző!” jel­ző­táb­lát, és körül­te­kin­tés, las­sí­tás, illet­ve meg­ál­lás nél­kül haj­tott be a keresz­te­ző­dés­be. Ekkor érke­zett ehhez az útsza­kasz­hoz a védett főúton Veszp­rém irá­nyá­ból egy sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő, von­ta­tó­ból és fél­pót­ko­csi­ból álló jár­mű­sze­rel­vény, amely már nem tudta elke­rül­ni az elé behaj­tó sze­mély­gép­ko­csi­val tör­té­nő ütkö­zést. A be nem kötött 7 éves gyer­mek az ütkö­zés ere­jé­től kire­pült a sze­mély­gép­ko­csi­ból. Sérü­lé­sei olyan súlyo­sak vol­tak, hogy a hely­szí­nen éle­tét veszítette.

A bal­eset követ­kez­té­ben a férfi másik két gyer­me­ke is súlyos sérü­lé­se­ket szenvedett.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban a fér­fi­val szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra és a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től tör­té­nő eltil­tás­ra tett indít­ványt az elbí­rá­lás­ra jogo­sult Ajkai Járás­bí­ró­ság felé.