Főoldal » Archív » Vádemelés illegális egészségügyi termékeket áruló férfival szemben

A Zala­eger­sze­gi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség  vádat emelt egy negy­ven­há­rom éves férfi ellen, aki olyan gyógy­sze­rek eladá­sá­ból szer­zett jöve­del­met, ame­lyek Magyar­or­szá­gon nem forgalmazhatók.

A vád sze­rint a férfi 2017 szep­tem­ber 21-e előt­ti idő­szak­ban  isme­ret­len sze­mé­lyek­től egy buda­pes­ti  üzlet­köz­pont­ban, vala­mint inter­ne­ten keresz­tül szer­zett be poten­cia­nö­ve­lő tab­let­tá­kat. A gyógy­szer egy részét   dobo­zon­ként  6000 forin­tért elad­ta, míg egy nagyobb mennyi­sé­get tovább­ér­té­ke­sí­tés cél­já­ból a laká­sán és gép­ko­csi­já­ban tartott.

A tab­let­ták szil­de­na­fil ható­anya­gat tar­tal­maz­tak. Az ilyen gyógy­sze­rek Magyar­or­szá­gon csak orvo­si ren­del­vény­hez kötött, azaz vény­kö­te­les gyógy­szer­ként kerül­het­nek for­ga­lom­ba, fér­fi­ak poten­cia­prob­lé­má­i­nak orvoslására.

A férfi által árult tab­let­ták egész­ség­ügyi ter­mék­nek minő­sül­nek, de Magyar­or­szá­gon for­ga­lom­ba hoza­ta­li enge­déllyel nem ren­del­kez­nek, legá­lis gyógy­szer­el­lá­tá­si lánc­ban azok nem sze­rez­he­tők be.

A Zala­eger­sze­gi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben egész­ség­ügyi ter­mék hami­sí­tá­sá­nak bűn­tet­te miatt emelt vádat a Zala­eger­sze­gi Járás­bí­ró­ság előtt.