Főoldal » Archív » Vádemelés két báránytolvaj és egy orgazda ellen Kecskeméten

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség lopás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt vádat emelt két romá­ni­ai és egy nagy­kő­rö­si férfi ellen, mert a romá­ni­ai vád­lot­tak 2017 már­ci­u­sá­ban egy jak­ab­szál­lá­si tanyá­ról ellop­tak 27 db bárányt, majd a lopott álla­tok javát elad­ták a nagy­kő­rö­si fér­fi­nek. 

A két romá­ni­ai vád­lott három isme­ret­len bűn­tár­suk­kal együtt 2017. már­ci­us ele­jén, egy éjsza­ka két autó­val elmen­tek Jak­ab­szál­lás­ra egy beke­rí­tet­len tanyá­hoz. Itt a gép­ko­csik­ba bepa­kol­tak és ellop­tak össze­sen 27 db, egyen­ként 30-40 kg súlyú hízó­bá­rányt. A bárá­nyok érté­ke össze­sen 650.000 forint volt.

A két vád­lott és tár­sa­ik a lopott bárá­nyok közül 20 álla­tot még haj­nal­ban elvit­tek egy nagy­kő­rö­si fér­fi­hoz, az ügy har­ma­dik vád­lott­já­hoz. Az orgaz­da tudta, hogy a bárá­nyok lopás­ból szár­maz­nak és 240.000 forin­tot adott az álla­to­kért. A kapott pénzt a két tol­vaj és bűn­tár­sai elosz­tot­ták egy­más között.

A többi bárányt a vád­lot­tak egy kecs­ke­mé­ti tanyá­ra vit­ték, ahol az egyik romá­ni­ai férfi dol­go­zott. A kecs­ke­mé­ti rend­őrök azon­ban a lopás után egy nap­pal az orgaz­dá­tól és a kecs­ke­mé­ti tanyán lefog­lal­ták az összes álla­tot, így a sér­tett kára megtérült.

A vád­lot­tak sza­bad­lá­bon vár­ják a tár­gya­lást. A két romá­ni­ai vád­lot­tat lopás bűn­tet­té­vel, míg a lopott bárá­nyo­kat meg­szer­ző nagy­kő­rö­si fér­fit orgaz­da­ság vét­sé­gé­vel vádol­ja az ügyész. A vád­lot­tak bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.