Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Központi Nyomozó Főügyészség » Vádemelés korrupció miatt a NAV egyik volt felsővezetője és több társa ellen – a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség bűn­szö­vet­ség­ben, üzlet­sze­rű­en, veze­tő beosz­tá­sú hiva­ta­los sze­mély által a hiva­ta­li hely­ze­té­vel egyéb­ként vissza­él­ve elkö­ve­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szé­ken. A NAV volt fel­ső­ve­ze­tő­je vesz­te­ge­té­si pénzt foga­dott el azért, hogy egy céget érin­tő eljá­rá­sok­ról infor­má­ci­ó­kat adjon ki. 

A vád­ira­ti tény­ál­lás lénye­ge sze­rint a Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal köz­pon­ti szer­vé­nél veze­tő beosz­tás­ban dol­go­zó hiva­ta­los sze­mély bizal­mas, majd kor­rup­ci­ós kap­cso­la­tot ala­kí­tott ki egy deb­re­ce­ni vál­lal­ko­zó­val. A vál­lal­ko­zó érde­kelt­sé­gé­be tar­to­zó gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok között 2013 évtől kez­dő­dő kel­te­zés­sel ellá­tott szer­ző­dé­sek­kel több mil­li­árd forint összeg­ben köl­csö­nök folyó­sí­tá­sá­ra került sor, amely cégek egy részé­vel szem­ben később kény­szer­tör­lé­si, illet­ve fel­szá­mo­lá­si eljá­rás indult. Ezen kap­cso­la­tok­ra figye­lem­mel a vál­lal­ko­zó attól tar­tott, hogy a cége­ket érin­tő­en eljá­rá­sok indul­hat­nak a NAV-nál.

Erre tekin­tet­tel meg­ál­la­pod­tak abban, hogy rend­sze­re­sen jut­ta­tott külön­bö­ző műsza­ki cik­ke­kért és kész­pén­zért cse­ré­be a veze­tő pozí­ci­ó­já­ból faka­dó lehe­tő­sé­ge­i­nek fel­hasz­ná­lá­sá­val a fel­ső­ve­ze­tő figye­lem­mel kísé­ri a cége­ket érin­tő eljá­rá­so­kat, azok­ról infor­má­ci­ó­kat szol­gál­tat, vala­mint köz­ben­jár annak érde­ké­ben, hogy az eljá­rá­sok a vál­lal­ko­zó szá­má­ra ked­ve­ző­en vég­ződ­je­nek. A fel­ső­ve­ze­tő hiva­ta­li hely­ze­tét fel­hasz­nál­va konk­rét adó­ha­tó­sá­gi eljá­rás befo­lyá­so­lá­sá­ban is közreműködött.

Mind­eze­kért a volt hiva­ta­los sze­mély az átvett műsza­ki cik­kek útján leg­alább 3,5 mil­lió forint jog­ta­lan előny­re tett szert és továb­bi 1.000 euró­val is gazdagodott.

A NAV veze­tő egy másik deb­re­ce­ni vál­lal­ko­zó­val is hason­ló kor­rup­ci­ós kap­cso­la­tot ala­kí­tott ki, amely­nek kere­té­ben jog­ta­lan előny­ként 4 mil­lió forint érté­kű gép­ko­csi­hasz­ná­la­tot és gép­ko­csi vásár­lás­ban nyúj­tott ked­vez­ményt kapott.

A nyo­mo­zó főügyész­ség vád­ira­tá­ban azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság – beis­me­rés ese­tén – ítél­je a volt hiva­ta­los sze­mélyt 7 év bör­tön­bün­te­tés­re, 7 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra és 8 mil­lió forint pénz­bün­te­tés­re, vala­mint vég­le­ges hatá­lyú köz­szol­gá­la­ti jog­vi­szony gya­kor­lá­sá­tól eltil­tás­ra, továb­bá ren­del­jen el vagyon­el­kob­zást a lefog­lalt nagy érté­kű műsza­ki cik­kek­re és 6.531.365 forintra.

Az ügy­ben koráb­ban kiadott saj­tó­köz­le­mé­nyek itt érhe­tő­ek el: https://ugyeszseg.hu/a-nav-egyik-felsovezetojet-vette-orizetbe-korrupcios-buncselekmeny-gyanuja-miatt-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg/

https://ugyeszseg.hu/letartoztatasban-a-nav-egyik-felsovezetoje-es-vesztegetoje/.