Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Vádemelés közel 1500 liter gázolaj eltulajdonítása miatt

A Győri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség minő­sí­tett sik­kasz­tás­sal vádol egy har­minc­hét éves fér­fit, aki más­fél hónap lefor­gá­sa alatt 1489 liter gáz­ola­jat tulaj­do­ní­tott el az álta­la veze­tett teherautókból.

A férfi 2017 janu­ár­já­tól gép­ko­csi­ve­ze­tői mun­ka­kör­ben dol­go­zott egy szál­lít­má­nyo­zás­sal fog­lal­ko­zó gaz­da­sá­gi társaságnak.

Mun­ka­vég­zé­se kap­csán a vád­lott 2017. már­ci­us végé­től május ele­jé­ig öt alka­lom­mal tulaj­do­ní­tot­ta el az össze­sen 548.989 forint érté­kű gáz­ola­jat az álta­la veze­tett két teherautókból.

A pró­bá­ra bocsá­tás hatá­lya alatt álló elkö­ve­tő­vel szem­ben a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok alkal­ma­zá­sá­val négy és fél év sza­bad­ság­vesz­tés is kiszabható.