Főoldal » Archív » Vádemelés olasz állatkínzók ellen - VIDEÓVAL

Olasz  kutya­csem­pé­szek a pár hetes köly­kö­ket olyan körül­mé­nyek között  utaz­tat­ták, hogy  hét kis­ku­tya elpusztult.

Egy férfi hazá­já­ban, Olasz­or­szág­ban nehéz anya­gi körül­mé­nyek között élt, ezért elha­tá­roz­ta, hogy Magyar­or­szág­ról ille­gá­li­san Olasz­or­szág­ba szál­lí­tott kölyök­ku­tyá­kat fog érté­ke­sí­te­ni.  Isme­rő­se fizet­ség elle­né­ben vál­lal­ta, hogy sofőr­ként segít a szál­lí­tás­ban. A fér­fi­ak egy kis­te­her­au­tó­val 2018. janu­ár 31-én Torin­o­ból Nyír­egy­há­zá­ra, Nagy­kát­ára és Buda­pest­re utaz­tak, és külön­bö­ző, enge­dély nél­kü­li ebte­nyész­tők­től 6-10 hetes, 20 fran­cia­bull­dog és 5 angol bull­dog kölyök­ku­tyá­kat  vásá­rol­tak. A köly­kö­ket állat­szál­lí­tó boxok­ban és papír­do­bo­zok­ban szál­lí­tot­ták állat­egész­ség­ügyi doku­men­tu­mok, és egye­di azo­no­sí­tó jel­zé­sek nél­kül. A rend­őr­ség a gép­ko­csit még a magyar-szlovén határ átlé­pé­se előtt fel­tar­tóz­tat­ta, a kis­ku­tyá­kat lefoglalta.

A fér­fi­ak a hosszú, 11-13 órás uta­zás elle­né­re a kis­ku­tyák ete­té­sé­ről, ita­tá­sá­ról, moz­ga­tá­sá­ról, és a leve­gő­cse­ré­ről nem gon­dos­kod­tak, így az össze­zsú­fol­tan elhe­lye­zett, moz­gá­suk­ban kor­lá­to­zott, folya­dék­kal el nem látott kölyök­ku­tyák­nál fenn­állt az oxi­gén­hi­á­nyos álla­pot kiala­ku­lá­sá­nak, és a kiszá­ra­dás­nak a veszé­lye. Az uta­zás az álla­tok szá­má­ra stresszel és gyöt­re­lem­mel járt, a 8 hetes élet­kort el nem érő, az any­juk­tól idő előtt elvá­lasz­tott kis­ku­tyák szá­má­ra élet­ve­szé­lyes volt.

A 25 kölyök­ku­tyá­ból egy állat­vé­dő ala­pít­vány által biz­to­sí­tott gon­dos orvo­si ellá­tás elle­né­re 7 elpusz­tult, de az élet­ben maradt köly­kök közül is töb­ben egész­ség­ká­ro­so­dást szen­ved­tek, több hétig tartó folya­ma­tos állat­or­vo­si keze­lés­re szorultak.

A Lenti Járá­si Ügyész­ség az olasz  fér­fi­ak­kal szem­ben  minő­sí­tett állat­kín­zás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Lenti Járás­bí­ró­ság előtt.

A meg­men­tett álla­tok­ról készült, a Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság által koráb­ban köz­zé­tett fel­vé­te­lek az aláb­bi lin­ken elérhetők:

Bul­do­gok egy olasz autó­ban | A Magyar Rend­őr­ség hiva­ta­los honlapja

www.police.hu/hu/hirek-es…/buldogok-egy-olasz-autoban