Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Vádemelés rablás és más bűncselekmények miatt

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 21 éves mát­ra­te­re­nyei férfi ellen, aki lakó­kör­nye­ze­tét és csa­lád­tag­ja­it is terrorizálta.

A vád­lott – aki  az gaz­ság­ügyi szak­ér­tők sze­rint alko­hol­füg­gő és kábítószer-, vala­mint gyógy­szer­fo­gyasz­tó – 2018. júni­us ele­jén a lak­he­lyén lévő kis­bolt előtt ita­lo­zott, ami­kor az üzlet­hez érke­ző isme­rő­se szóvá tette neki, hogy nem fizet­te meg a tar­to­zá­sát. A szá­mon­ké­rés miat­ti dühé­ben a vád­lott ököl­lel arcon ütöt­te a sér­tet­tet, majd trá­gár sza­vak köze­pet­te hoz­zá­vág­ta a másik kezé­ben tar­tott teli sörös­do­bozt is. Az ütés­től a férfi orra zúzó­dott, és azon hám­sé­rü­lé­sek is keletkeztek.

A vád­lott 2018. tava­szá­tól gya­kor­ta keres­te fel pén­zért, vagy borért a lakó­he­lyé­hez közel egye­dül élő, 65 éves, igen gyen­ge fizi­ku­mú – 40 kg test­sú­lyú, vég­tag­gyen­ge­ség­ben szen­ve­dő – moz­gás­kor­lá­to­zott isme­rő­sét, aki­ről tudta, hogy nyug­dí­ja révén rend­sze­res jöve­de­lem­mel ren­del­ke­zik.  Ha a vád­lott ittas volt, rend­re bán­tal­ma­zás­sal "torol­ta meg", ha kapott pénzt vagy bort, emel­lett vissza­él­ve a sér­tett súlyo­san legyen­gült fizi­kai álla­po­tá­val és azzal, hogy egye­dül él, több ízben bán­tal­maz­ta őt csu­pán „szó­ra­ko­zás­ból” vagy csak azért, hogy erő­fö­lé­nyét mutassa.

2018. szep­tem­be­ré­ben a vád­lott az éppen ágyá­ban pihe­nő fér­fi­től ismét pénzt és bort kért, a sér­tett azon­ban nem tudott adni egyi­ket sem, ezért őt az ittas elkö­ve­tő a lába­i­nál fogva kihúz­ta a háza előt­ti lép­cső­höz, majd ott per­ce­kig ököl­lel ütöt­te és rugdosta.

2018. szep­tem­ber 18-án este a vád­lott erő­sen ittas álla­pot­ban meg­je­lent nagy­any­ja laká­sá­nál, hogy pénzt kér­jen tőle. Mivel pénzt nem kapott, vesze­ked­ni kez­dett az idős nővel, aki­nek a vád­lott test­vé­re kelt  a védel­mé­re, és elza­var­ta őt. A vád­lott távo­zó­ban, harag­já­ban fel­ka­pott egy botot, hogy azzal meg­dob­ja a test­vé­rét, ám a dobás­sal nagy­any­ju­kat talál­ta el, aki a jobb alkar­ján hám­sé­rü­lést szenvedett.

Mivel a vád­lott így nem jutott pénz­hez, vissza­tért az álta­la rend­sze­re­sen meg­tá­ma­dott idős fér­fi­hez, a házba a sér­tett enge­dé­lye nél­kül bement, majd az ágy­ban fekvő sér­tett­re ordí­tott, hogy adjon neki pénzt és italt. A vád­lott úgy vélte, hogy áldo­za­tá­nak már meg kel­lett kap­nia a nyug­dí­ját, ezért átku­tat­ta az ágy­ne­műt és a pár­nát, de pénzt nem talált, erre a sér­tett arcát kezd­te ütni. Három-négy ütést köve­tő­en, miu­tán a sér­tett ráki­a­bált, abba­hagy­ta a bán­tal­ma­zást, azon­ban ész­re­vett a föl­dön egy zsi­neg dara­bot. Fel­vet­te azt és „Meg­öl­lek, te sze­mét!” sza­vak­kal a sér­tett nyaka köré teker­ve meg­szo­rí­tot­ta a zsi­ne­get, arra gon­dol­va, hogy ettől majd job­ban meg­ijed és elő­ad­ja a bort, vagy ad neki pénzt. A zsi­neg azon­ban elsza­kadt, így a vád­lott cse­lek­mé­nyé­vel fel­hagy­va a sér­tett laká­sá­ból távo­zott.  A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett az orr­tá­jék és az ajak nyál­ka­hár­tyá­já­nak zúzó­dá­sát és fel­szí­nes hám­sé­rü­lé­sét szen­ved­te el.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő férfi ellen a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra fogya­té­kos­sá­gá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te, magán­lak­sér­tés bűn­tet­te, két rend­be­li garáz­da­ság és testi sér­tés miatt emelt vádat.

A vád­lot­tal szem­ben kiszab­ha­tó sza­bad­ság­vesz­tés a hal­ma­za­ti bün­te­tés sza­bá­lya­i­ra tekin­tet­tel öt évtől tizen­öt évig ter­jed. Az ügyész­ség bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra és a köz­ügyek­től eltil­tás­ra tett indítványt.