Főoldal » Hírek » Vádemelés rémhírterjesztés miatt - a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Külön­le­ges jog­rend ide­jén elkö­ve­tett rém­hír­ter­jesz­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja a Nyír­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség azt a fér­fit, aki 2020. novem­ber 25-én az inter­ne­ten olyan írást tett közzé, mely­nek tar­tal­ma alkal­mas volt arra, hogy a koro­na­ví­rus elle­ni véde­ke­zés ered­mé­nyes­sé­gét akadályozza.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a férfi 2020. novem­ber 25-én a déli órák­ban „A válasz­tás sza­bad­sá­ga” cím­mel egy írást jelen­te­tett meg a saját inter­ne­tes olda­lán, ami fel­ke­rült a vád­lott­ról elne­ve­zett egyéb közös­sé­gi média olda­lá­ra is. A cikk­ben a férfi értel­met­len intéz­ke­dés­nek nevez­te a nyug­dí­ja­sok szá­má­ra biz­to­sí­tott vásár­lá­si idő­sá­vot, a kor­mány­zat intéz­ke­dé­se­it vírus­pro­pa­gan­dá­nak titu­lál­ta, illet­ve az egész véde­ke­zést mes­ter­sé­ge­sen szí­tott hisz­té­ri­á­nak nevez­te. A köte­le­ző­en visel­ni ren­delt száj­masz­kok­ról azt állí­tot­ta, hogy azok az egész­ség­re ártal­ma­sak, védel­mi esz­köz sze­re­pü­ket nem töl­tik be.

A Kor­mány 2020. novem­ber 4-én vezet­te be a koro­na­ví­rus világ­jár­vány miat­ti veszély­hely­ze­tet Magyarországon.

A vád­lott szán­dé­ko­san valót­lan és meg­ala­po­zat­lan állí­tá­sai alkal­ma­sak vol­tak arra, hogy a lakos­sá­got meg­té­vesszék, a véde­ke­zés irá­nyí­tó­i­val szem­ben bizal­mat­lan­sá­got kelt­se­nek, ugyan­is az ő tevé­keny­sé­gü­ket vírus­biz­nisz­ben való rész­vé­tel­nek minő­sí­tet­te. A vád­lott cél­ját elér­te, ugyan­is az inter­ne­tes olda­lán nagy­szám­ban szól­tak hozzá írá­sá­hoz az azt olva­sók, a közös­sé­gi médi­ás olda­lá­ra is több száz kom­ment érke­zett, ugyan­így több szá­zan meg is osz­tot­ták azt.

Az ügyész­ség külön­le­ges jog­rend ide­jén elkö­ve­tett rém­hír­ter­jesz­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja a fér­fit, mely bűn­cse­lek­mé­nyért a tör­vény sze­rint 1-től 5 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés szab­ha­tó ki. Az ügyész­ség azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság ítél­je fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re a vádlottat.

Az eljá­rás a Nyír­egy­há­zi Járás­bí­ró­sá­gon folytatódik.