Főoldal » Archív » Vádemelés százmilliós költségvetési csalás bűntette miatt

Két cég alá szer­vez­tek be fik­tív szám­lá­kat kiál­lí­tó­kat, össze­sen több, mint száz­mil­lió forint­tal rövi­dí­tet­ték meg a költ­ség­ve­tést; a Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt hat férfi ellen.

vád­irat sze­rint a vád­lott, egy elsőd­le­ge­sen épí­tő­ipa­ri tevé­keny­sé­get foly­ta­tó cég ügy­ve­ze­tő­je­ként, elha­tá­roz­ta, hogy a gaz­da­sá­gi tár­sa­ság adó­kö­te­le­zett­sé­gét fik­tív szám­lák befo­ga­dá­sá­val, azok ÁFA-tartalmának csök­ken­tő tétel­ként tör­té­nő fel­szá­mo­lá­sá­val fogja csök­ken­te­ni. Ehhez rávet­te a cége által segéd­mun­ká­son­ként dol­go­zók egy részét, hogy ala­pít­sa­nak szín­leg műkö­dő tár­sa­sá­go­kat, és más sze­mé­lyek, köz­tük egy több­szö­rö­sen bün­te­tett férfi cége által kiál­lí­tott szám­lá­kat is befo­ga­dott. Ezek a tár­sa­sá­gok papí­ron az éptő­ipa­ri cég egye­dü­li alvál­lal­ko­zói vol­tak, és meg­ha­tá­ro­zott idő­sza­kon­ként cse­ré­lőd­tek. A fik­tív cég­há­ló működ­te­té­sé­vel 2011-2017. között az épí­tő­ipa­ri cég több, mint kilenc­ven­há­rom mil­lió forint adó­be­vé­tel befi­ze­té­sé­től men­te­sült csa­lárd módon. Az egyik segéd­mun­kás a cégé­vel egy másik férfi által veze­tett épí­tő­ipa­ri tár­sa­ság­nak is ,,beszám­lá­zott” 2015-2017. között, és ezzel továb­bi tizen­egy­mil­lió ÁFA elcsa­lá­sá­hoz nyúj­tott segítséget.

A Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal az elkö­ve­tést ered­mé­nyes fel­de­rí­tés­sel fel­tár­ta, majd a pénz­ügy­őrök az abban részt vevők­kel szem­ben eljártak.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség hat férfi ellen emelt vádat külö­nö­sen nagy, illet­ve – cse­lek­vő­sé­gük­höz iga­zod­va – jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt a Fővá­ro­si Törvényszéken.

Az ügyész­ség letöl­ten­dő – három bűn­se­géd ese­tén beis­me­rés ese­tén vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett – bör­tön­bün­te­tés­re, pénz­bün­te­tés­re, köz­ügyek­től és gaz­da­sá­gi tár­sa­ság veze­tés­től eltil­tás­ra íté­lést és az ,,ötlet­gaz­dá­val” szem­ben vagyon­el­kob­zást is indítványozott.