Főoldal » Archív » Vádemelés szerb embercsempész ellen

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt azzal a szerb állam­pol­gár­sá­gú nővel szem­ben, aki 2017. októ­ber 2-án négy koszo­vói sze­mély­nek nyúj­tott segít­sé­get ahhoz, hogy Szer­bi­á­ból Magyar­or­szág­ra ille­gá­li­san belépjenek.

A vád sze­rint a szerb nő meg­ál­la­po­dott isme­ret­len meg­bí­zó­já­val abban, hogy határ­át­lé­pés­re enge­déllyel nem ren­del­ke­ző, kül­föl­di sze­mé­lye­ket szál­lít a szerb-magyar határ köze­lé­ből Auszt­ri­á­ba. A szál­lí­tás­ra a meg­bí­zó egy sváj­ci honos­sá­gú autót adott át a vád­lott­nak. A nő 2017. októ­ber 2-án, haj­nal­ban, Rösz­ke köze­lé­ben, a meg­bí­zó uta­sí­tá­sá­ra, meg­állt az autó­pá­lyán a leál­ló­sáv­ban, fel­kap­csol­ta a kocsi vész­vil­lo­gó­ját, majd fel­vet­te az autó­pá­lya mel­lett vára­ko­zó, a szerb-magyar zöld­ha­tá­ron mások által átkí­sért sze­mé­lye­ket. A vád­lott ezután Buda­pest felé indult. A rend­őrök nem sok­kal később a gép­jár­mű­vet meg­ál­lí­tot­ták és ellen­őriz­ték. A gép­jár­mű­ben ülő koszo­vói állam­pol­gár­sá­gú sze­mé­lyek magyar­or­szá­gi tar­tóz­ko­dá­suk jog­sze­rű­sé­gét iga­zol­ni nem tudták.

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt emelt vádat. A ket­tő­től nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­tet­he­tő bűn­cse­lek­mény miatt az ügyész­ség a ter­helt­tel szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, vala­mint Magyar­or­szág terü­le­té­ről tör­té­nő kiuta­sí­tá­sát indítványozta.

A vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.