Főoldal » Hírek » Vádemelés veszprémi kábítószer-kereskedők ellen

Jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt emelt vádat a Veszp­rém Megyei Főügyész­ség azzal a 22 éves fér­fi­val és 24 éves tár­sá­val szem­ben, akik Veszp­rém egyik bel­vá­ro­si tár­sas­há­zá­ban árul­ták a drogot. 

A vád­irat sze­rint a fia­ta­labb elkö­ve­tő már 2018-ban fogyasz­tott és érté­ke­sí­tett kábí­tó­szert, majd 2019 tava­szá­tól a bérelt veszp­ré­mi lakás­ban foly­tat­ta tevé­keny­sé­gét, és mások mel­lett az akko­ri lakó­tár­sá­nak is jut­ta­tott a sze­rek­ből. Miu­tán az albér­lő­társ látta, hogy a férfi kiter­jedt vevő­kör­rel ren­del­ke­zik, távo­zott a lakás­ból, helyé­re pedig a 24 éves vád­lott költözött.

A két férfi ezek után közö­sen sze­rez­te be és árul­ta a kábí­tó­szert. A vád­lot­tak a speed por­hoz és a mari­hu­á­ná­hoz rész­ben Hol­lan­di­á­ból jutot­tak hozzá, rész­ben bel­föl­dön vásá­rol­ták meg, majd azt első­sor­ban Veszp­rém­ben, az albér­le­tük­ben adták el. Volt olyan vevő­jük, aki­nek haj­vá­gá­sért cse­ré­be adták a kábí­tó­szert, de elő­for­dult olyan is, hogy a 22 éves vád­lott egyik isme­rő­se Zir­cen ingye­ne­sen kapta a dro­got. Az ügy­nek ez a férfi és egy másik elkö­ve­tő is a vád­lott­ja, mivel a meg­szer­zett kábí­tó­szert utóbb maguk is tovább­ad­ták, így cse­kély mennyi­sé­gű kábí­tó­szer átadá­sá­val elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem vét­sé­ge miatt kell felelniük.

A rend­őrök 2019. októ­ber végén jelen­tek meg a veszp­ré­mi lakás­ban, és a szem­le során jelen­tős mennyi­sé­gű, érté­ke­sí­tés­re szánt kábí­tó­szert fog­lal­tak le.

Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban a két kábí­tó­szer­rel keres­ke­dő fér­fi­val szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát, a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól tör­té­nő eltil­tá­su­kat, vagyon­el­kob­zást, a 24 éves fér­fi­val szem­ben pedig pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát is indít­vá­nyoz­ta azzal, hogy az elő­ké­szí­tő ülé­sen tör­té­nő beis­me­ré­sük ese­té­re mér­té­kes indít­ványt ter­jesz­tett elő, mely sze­rint a 22 éves elkö­ve­tő­vel szem­ben 9 év, míg tár­sá­val szem­ben 8 év fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát látja szük­sé­ges­nek. A cse­kély mennyi­sé­gű kábí­tó­szer átadá­sá­val vádolt két másik elkö­ve­tő­vel szem­ben az ügyész­ség fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra és párt­fo­gó fel­ügye­le­tük elren­de­lé­sé­re tett indítványt.